Версия за печат

00738-2018-0008

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

37. Администрация и управление


Решение номер 134 от дата 02.07.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695121

BG411, Патентно ведомство на Република България, бул. Г. М. Димитров № 52 Б, За: Ирина Николова, България 1040, София, Тел.: 00359 29701468, E-mail: inikolova@bpo.bg, Факс: 00359 28735258

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Избор на изпълнител за извършване на 250 бр. проучвания - външна патентна експертиза, свързана с ускоряване разглеждането на заявки за патенти”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е „Избор на изпълнител за извършване на 250 бр. проучвания - външна патентна експертиза, свързана с ускоряване разглеждането на заявки за патенти”. Патентната експертиза е неразделна част от процедурата по издаване на патент за изобретение. На патентна експертиза се подлага всяка заявка за патент за изобретение, която успешно е преминала през формална експертиза и предварителна експертиза, и за която има редовно подадена молба за проучване и експертиза и са заплатени предвидените такси за публикация на заявката и експертиза по чл. 46б от ЗПРПМ. Патентната експертиза се извършва от експерт, който следва да направи проучване на състоянието на техниката по чл. 8 от ЗПРПМ, да изготви доклад за проучването, и въз основа на резултатите от проучването да направи преценка и да състави писмено мотивирано становище относно патентоспособността на изобретението в съответствие с чл. 6, ал. 1 и чл. 7а във връзка с чл. 8 и чл. 9 от ЗПРПМ. Процедурата предвижда обем на проучванията – 250 броя заявки.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвидените в рамките на настоящата обществена поръчка дейности за изпълнение са взаимосвързани и разделянето на поръчката на обособени позиции е нецелесъобразно. С оглед на факта, че предвидените дейности са свързани и обусловени една от друга изпълнението на поръчката от един изпълнител ще осигури синхронизирано реализиране на тези дейности и предотвратяване на проблеми и забавяне в изпълнението.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 266660 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Избраната процедура има за цел да осигури максимална прозрачност и публичност при избор на изпълнител.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП, а именно: Жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ОФЕЛИЯ ГАРАБЕД КИРКОРЯН- ЦОНКОВА

VIII.2) Длъжност

ЗАМ. -ПРЕДСЕДАТЕЛ, УПЪЛНОМОЩЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ СЪС ЗАПОВЕД № 582-А/30.10.17г.