Версия за печат

01158-2018-0015

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

1. Архитектура и дизайн на сгради


Решение номер РД от дата 22.06.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG331, ДП Пристанищна инфраструктура, клон ТП Пристанище Варна, пл.Славейков 1, За: Мая Казакова, България 9000, Варна, Тел.: 052 684602, E-mail: m.kazakova@bgports.bg, Факс: 052 655902

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/247.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Упражняване на авторски надзор на обект „Проектиране и изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к. м., Пристанище Варна – Запад –втори етап”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвид спецификата на обществената поръчка, същата не може да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона авторското право и сродните му права (ЗАПСП), обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. Според чл. 2 от ЗАПСП авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението. Поканеното лице е спечелило процедура с предмет ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМУНИКАЦИИ И НАСТИЛКИ В ТИЛА НА 5 К.М., ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА –ЗАПАД –ПЪРВИ ЕТАП. Чрез процедура е възложено и СМР на ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМУНИКАЦИИ И НАСТИЛКИ В ТИЛА НА 5 К.М., ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА –ЗАПАД –ВТОРИ ЕТАП. По време на изпълнение на поръчката е необходимо и упражняване на авторски надзор от носителя на авторски права на проекта - Химпроект Девня ООД. В тази връзка следва да се приеме, че е налице правното основание по чл. 182, ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за обществените поръчки (ЗОП), което задължава възложителя да проведе процедура на възлагане на обществената поръчка чрез пряко договаряне, в случаите на опасност от нарушаване на авторски права или други права на интелектуална собственост, или изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт, каквото е авторското права върху инвестиционен проект. Предвид разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ авторският надзор се упражнява от проектанта (физическо лице), като предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното изпълнение на инвестиционния проект са задължителни за останалите участници в строителството. По тази причина възлагането на настоящата поръчка на други лица, различни от проектантите (физически лица) на конкретните проекти, би довело до нарушаване на авторските им права. Това налага възлагането на обществената поръчка да се извърши чрез процедура на пряко договаряне по реда на чл.182 от ЗОП поради обстоятелството, че същата може да бъде изпълнена само от точно определено лице във връзка с наличие на изключителни права.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Химпроект Девня ООД БЪЛГАРИЯ област Варна, община Варна гр. Варна 9010 район Приморски ул. ПОДВИС 29 КОРПУС В СТ. 204 тел.: 052/389-171, факс: 052/389-170 Електронна поща: chimproject@chimproject.com

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно Част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Димитър Руменов Николов

VIII.2) Длъжност

Директор, Клон ТП Пристанище Варна