Версия за печат

00738-2018-0002

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695121

BG411, Патентно ведомство на Република България, бул. Д-р Г. М. Димитров № 52 Б, За: Ирина Николова, България 1040, София, Тел.: 00359 29701468, E-mail: inikolova@bpo.bg, Факс: 00359 28735258

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 105 от 05.02.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00738-2018-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е „Оказване на техническа подкрепа на Патентно ведомство при определяне на технически параметри на обекти, подлежащи на външно възлагане“, разделена в четири обособени позиции : Обособена позиция № 1 „ Създаване на техническа спецификация към документация за провеждане на процедура по реда на ЗОП с предмет: “Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство за постигане на комплексно електронно управление на системата за закрила на индустриалната собственост, развитие на електронните услуги и регистри, предоставяни от ПВ на представителите на бизнеса и останалите заинтересовани страни.“; Обособена позиция № 2 „Създаване на техническа спецификация към документация за провеждане на процедура по реда на ЗОП с предмет: „Обновяване на сградния фонд на звената, обслужващи бизнеса и физическите лица, заявители и ползватели на услугите на ПВ“; Обособена позиция № 3 „Създаване на техническа спецификация към документация за провеждане на процедура по реда на ЗОП с предмет: „Обновяване и модернизиране на уеб сайта на ПВ, преструктуриране на наличната информация“.; Обособена позиция № 4 “ Създаване на техническа спецификация към документация за провеждане на процедура по реда на ЗОП с предмет: „Осигуряване на 2 бр. МПС и 1 микробус за нуждите на административно-наказателната дейност на ПВ“.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 90-00-22 от 23.04.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, НЕО СЪРВИСИ ООД, ул. Златовръх № 51-59, вх.В, ет.1, ап.42., България 1000, София, Тел.: 00359 28686136, E-mail: desislava.natova@neoservices.net, Факс: 00359 28686136

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Създаване на техническа спецификация към документация за провеждане на процедура по реда на ЗОП с предмет: “Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство за постигане на комплексно електронно управление на системата за закрила на индустриалната собственост, развитие на електронните услуги и регистри, предоставяни от ПВ на представителите на бизнеса и останалите заинтересовани страни.“.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

7

ІII.7) Стойност, посочена в договора
28330 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

09.05.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
28330 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

15.06.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Офелия Гарабед Киркорян –Цонкова
VII.2)
Длъжност: Заместник-председател на Патентно ведомство на Република България - упълномощен възложител със Заповед № 582-А/30.10.2017 г. на Председателя на Патентно ведомство