Версия за печат

02716-2018-0061

BG-Казанлък:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер РД-04-53 от дата 11.05.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540149

BG344, Югоизточно държавно предприятие -Териториално поделение Държавно горско стопанство Казанлък, гр.Казанлък, ул. Освобождение №19, За: инж. Ивайло Антонов - Зам.Директор, България 6100, Казанлък, Тел.: 0431 64776, E-mail: dgskazanluk@uidp-sliven.com, Факс: 0431 64775

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uidp-sliven.com/procedures/2117.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и управление на горски територии, държавна собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и почистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 12 (дванадесет) месеца.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1.Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВИК оператор за срок от 12 (дванадесет) месеца за нуждите на ТП ДГС Казанлък. 2. Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в доставяне на вода с питейни качества, отговарящи на изискванията за качество, посочени в нормативните документи по Наредба №9 от 16.03.2001 г.за качеството на водата, предназначена за питейно битови цели, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр.30 от 28.03.2001 г., посл.изм. и доп., чр.102 от 12.12.2014 г., както и отвеждане и пречистване на отпадъчните води от В и К оператор. 3. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е в 12 (дванадесет) месеца считано от датата на подписване на договора. 4. Място на изпълнение на поръчката: Административна сграда на ТП ДГС Казанлък и разсадника на ТП ДГС Казанлък.5 Всички дейности, свързани с изпълнението на договара, се извършват съгласно общите условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К оператор - "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Стара Загора, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, п.к 6000, ул. Христо Ботев № 62А, ЕИК 833066300. 6. Възложителят запазва възможността при придобиване на нови обекти да включи същите към вече сключения договор. Всечки дейности, свързани с изпълнението на договора, се извършват при спазване на действащото в Република България законодателство.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката не включва обособени позиции, тъй като за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обектите (сградите) на Възложителя, следва да се сключи договор с дружество, притежаващо изключителни права за водоснабдяване и канализация на територията на община Казанлък, област Стара Загора, при добити по силата на законов или административен акт - "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Стара Загора. Изложените обстоятелства водят до невъзможност за разделяне на предмета на поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.18, ал.1, т.13 във връзка с.чл.79, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗОП, в случаите, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличието на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на пряко договаряне. Съгласно чл.193 от Закона за водите/ЗВ/(Обн., ДВ, бр.67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.01.1999 г., посл.изм. и доп.ДВ, бр.96 от 01 декември 2017 г.) обществените отношения, свързани с услугите за водоснабдяване и канализация, предмет на настоящата процедура, се урежда със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги /ЗРВКУ/( сила от 20.01.2005 г., обн. ДВ, бр.18 от 25 февруари 2005 г., посл.изм. и доп. ДВ, бр.58 от 31 юли 2015 г.), при спазване на ЗВ. Съгласно чл.198о, ал.1 от ЗВ, „Стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, като предоставянето на В и К услуги на потрибители срещу заплащане, се извършват от В и К оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ“, като и в ал.2 на същия член е посочено, че „В границите на една обособена територия само един В и К оператор може да осъществява дейности по чл.1“. Съгласно чл.198а, ал.1 от ЗВ „Територията на страната за нуждите на управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и за предоставянето на ВиК услуги се разделя на обособени територии“. С решение РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на МРРБ са обявени обособени територии на действие на В и К операторите, обхвата и техните граници. В т.48 от Решението е обявена обособена територия на действие на оператора "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Стара Загора , с обхват на териториите на дванадесет общини в които влиза община Казанлък. В тази връзка дружеството "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Стара Загора е единственият възможен изпълнител на настоящата процедура за обществена поръчка и притежава изключителни права на територията на община Казанлък, което е основание да бъде проведена процедура чрез пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1 във вр. с чл.79, ал.1, т.3 б."в" от ЗОП съгласно чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП и чл.20, ал.2 от ЗОП, и при условията на чл.65, ал.1 от ППЗОП. Съгласно разпоредбата на чл.5 ,ал.1 от ЗРВКУ, (изм. ДВ, бр.17 от 2015 г. в сила от 06.03.2015 г.) „Регулирането на В и К услугите се осъществява от Комисията за енергийно и водно регулиране - КЕВР. "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Стара Загора е включен в публикувания на страницата на КЕВР списък с В и К операторите с данни за: Утвърдени цени на В и К услуги с решение на КЕВР, Ц-10/31.02.2016г., 01.06.2016 г..Предвид горното, за обезпечаване на необходимите доставки на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчните води за нуждите на ТП ДГС Казанлък, следва да бъде сключен договор за 12 (дванадесет) месеца с дружеството притежаващо изключителни права, придобити по силата на административен акт, Водоснабдяване и канализация на територията на община Казанлък - "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Стара Загора, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, п.к 6000, ул. Христо Ботев № 62А, ЕИК 833066300. Съгласно чл.65, ал.2 от ППЗОП договора за обществена поръчка ще бъде сключен след влизане в сила на решението за откриване на процедурата.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл.65 ал.1 от ППЗОП не са приложени разпоредбите на чл.64, ал.2 и ал.3 от ЗОП - покана за участие няма да се изпраща и ще се сключи договор на основание чл.79, ал.1, т.3 б."в" от ЗОП с дружеството притежаващо изключителни права за водоснабдяване и канализация на териорията на община Казанлък - "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Стара Загора, с предмет : "Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВИК оператор за срок от 12 (дванадесет) месеца" .

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Цените на видовете услуги - водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води се определят и изменят от КЕВР, съгласно действащото в страната законодателство и не трябва да бъдат по високи от приетите с актуалните решения на КЕВР. При промяна на утвърдените от КЕВР цени, същите имат действие, без да е необходимо сключването на анекс към договора или допълнително съгласие на потребителя.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно Част Шеста, Глава двадесет и седма, чл.197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ТОШО МИНЧЕВ ПЕТРОВ

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП ДГС Казанлък