Версия за печат

00738-2017-0002

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695121

BG411, Патентно ведомство на Република България, бул. Г. М. Димитров 52 Б, За: Ирина Николова, България 1040, София, Тел.: 00359 29701468, E-mail: inikolova@bpo.bg, Факс: 00359 28735258

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 82 от 20.03.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00738-2017-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Абонаментна поддръжка на софтуерния продукт за откриване на сходство с вече съществуващите права на марки "ACSEPTO", за срок от една година, за нуждите на Патентно ведомство на Република България


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 90-00-16/10.04.2017 История от 10.04.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

FR101, SWORD S.A., 37 Rue de Lyon, Франция 75012, Париж, Тел.: 0033 144672400, E-mail: Fabrice.LIENART@sword-group.com, Факс: 0033 144672490

Интернет адрес/и:

URL: www.sword-group.com.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Абонаментна поддръжка на софтуерния продукт за откриване на сходство с вече съществуващите права на марки "ACSEPTO", за срок от една година, за нуждите на Патентно ведомство на Република България".

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
23080 EUR без ДДС
Разменен курс към BGN:

1.96

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

12.04.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
23080 EUR без ДДС
Разменен курс към BGN:

1.96

ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

11.05.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Силвия Стефанова Беркожа-Донкова
VII.2)
Длъжност: Главен секретар, упълномощян възложител със Заповед № 317/19.06.2017г.