Версия за печат

02711-2018-0086

BG-с. Венец:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

39. Право


Решение номер ОП-2018-5-1 от дата 02.05.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120126

BG33, Държавно ловно стопанство - Териториално поделение на Североизточно държавно предприятие ДП - гр. Шумен, ул. Кирил и Методий №17, За: Мария Димитрова, България 9751, с. Венец, Тел.: 053 432049, E-mail: dls.palamara@dpshumen.bg, Факс: 053 432049

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www. dlspalamara.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlspalamara.sidp.bg/%D0%BE%D0%BF-2018-5-%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B2%D0%B0%.

I.2) Вид на възложителя

Друг: държавно ловно стопанство

I.3) Основна дейност

Друг: дърводобив и дивечовъдство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения от (Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 09.01.2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.;) на ТП „Държавно ловно стопанство Паламара“ с. Венец за срока от една година считано от датата на сключване на договор., съгласно Решение № ОП-2018-4-1/02.05.2018 г., на директора на ТП ДЛС Паламара – с. Венец, за откриване на процедурата.“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения от (Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 09.01.2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.;) на ТП „Държавно ловно стопанство Паламара“ с. Венец за срока от една година считано от датата на сключване на договор., съгласно Решение № ОП-2018-4-1/02.05.2018г., на директора на ТП ДЛС Паламара – с. Венец, за откриване на процедурата.“

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА НЕ Е РАЗДЕЛЕНА НА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 13500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Услугата попада в обхвата разпоредбита на чл.182, ал.1,т.5 от ЗОП, приложение №2

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Адвокатско дружество " Иванова - Табаков" - Шуменска адвокатска колегия - гр. Шумен ул. Съединение №68, ап.20 адв. Евгени Ганев Гандев - Шуменска адвокатска колегия - гр. Шумен ул. Добри Войников №9-13, кантора №19 адв. Григор Борисов Григоров - Шуменска адвокатска колегия - гград: гр. Шумен; ул Димитър Благоев 7, ет. 2, офис. 1

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Доказателствата по чл.132 от ППЗОП са посочни в документите публикувани в елктронния безплатен публичен регистър на СИДП ДП Шумен с посочен линк в графата Адрес на профила на купувача на настоящото решение (URL)

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Севен Ердинч Башлъ

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП ДЛС Паламара