Версия за печат

00738-2018-0006

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

37. Администрация и управление


Решение номер 119 от дата 24.04.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695121

BG411, Патентно ведомство на Република България, бул. Г. М. Димитров № 52 Б, За: Ирина Николова, България 1040, София, Тел.: 00359 29701468, E-mail: inikolova@bpo.bg, Факс: 00359 28735258

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Създаване на техническа спецификация към документация за провеждане на процедура по реда на ЗОП с предмет „Обновяване на сградния фонд на звената, обслужващи бизнеса и физическите лица, заявители и ползватели на услугите на ПВ „.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е: „Създаване на техническа спецификация към документация за провеждане на процедура по реда на ЗОП с предмет „Обновяване на сградния фонд на звената, обслужващи бизнеса и физическите лица, заявители и ползватели на услугите на ПВ „. За целта е необходимо да се предвидят и опишат всички строително-ремонтни дейности, вкл. подмяна на дограми, настилки, ел. инсталация и др., както и свързаните със СМР доставки. Участникът следва да отрази виждането си за начина на организация на работата, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на услугата, както и описание на професионалната квалификация на персонала. В техническото предложение се разработват основните дейности, посредством който ще се достигне до изпълнение на услугата и свързаните с тях връзки и взаимозависимости. Представят се резултатите, до които ще доведе всяка една от избраните от него стъпки/дейности на по изпълнение; участникът предлага организация на работата, свързана с естеството на поръчката и обосновава връзките, конкретните задължения и отговорности на персонала.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Процедурата е хомогенна, поради което е невъзможно разделяне на обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 26600 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура се открива на основание чл. 182, ал. 1, т.2 от ЗОП. Предходната процедура открита с решение 105/05.02.2018 год., вид „ публично състезание“ е прекратена в частта по Обособена позиция № 2 поради липса на подходящи оферти. Предвид на това, настоящата процедура за избор на изпълнител може да се проведе при условията на чл. 182 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„ЕКОСТАЙЛ БГ“ ЕООД, ЕИК: 201500697

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 105 от 05.02.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00738-2018-0002

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби съгласно чл. 197, ал. 1, т.5 от ЗОП е 10-дневен от публикуването на Решението за провеждане на процедурата по договаряне по чл. 18, ал. , т. 8-10 и т. 13 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.04.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ОФЕЛИЯ ГАРАБЕД КИРКОРЯН- ЦОНКОВА

VIII.2) Длъжност

зАМЕСТНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ, УПЪЛНОМОЩЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ СЪС ЗАПОВЕД № 582-А/30.10.17г.