Версия за печат

02743-2016-0001

BG-с.Средище:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000559025

BG325, ПГМСС Н.Й.Вапцаров, ул. Добруджа 80, За: Михаела Петрова, България 7560, с.Средище, Тел.: 087 9926055, E-mail: mss.sr@mail.bg, Факс: 086 262320

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sop.bg/pgmss-986/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/pgmss-986/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ОбразованиеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 496 от 17.03.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02743-2016-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на горивa за нуждите на ПГМСС „Никола Й. Вапцаров” с. Средище


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 2331 от 12.04.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG323, ДМВ ЕООД, ул. Воден 14, България 7000, Русе, Тел.: 08117 2200, E-mail: dmv.eood@gmail.com, Факс: 08117 2204

Интернет адрес/и:

URL: http://дмв.bg/bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на дизелово гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации и дизелово гориво с мин 6% биодизел

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

12.04.2016 г. 

Крайна дата

12.04.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
115295 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

12.04.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
78058 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

13.04.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Камен Димитров Неделчев
VII.2)
Длъжност: Директор