Версия за печат

04622-2018-0001

BG-Радомир:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

1. Архитектура и дизайн на сгради


Решение номер 1 от дата 04.04.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000379408

BG414, Народно читалище Напредък - 1895 гр. Радомир, пл. Свобода № 1, За: Георги Щалиянов Димитров, България 2400, Радомир, Тел.: 0359 898704584, E-mail: napredak_1895@abv.bg, Факс: 0359 77782502

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.napredak.info.

Адрес на профила на купувача (URL): https://napredak.info/buyer-profile/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Отдих, култура и религия


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на НЧ „Напредък - 1895“ - гр. Радомир, пл. „Свобода“ № 1

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

На основание чл. 18, ал. 1, т. 12 ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП настоящата обществената поръчка се възлага чрез публично състезание по реда на чл. 178-181 от ЗОП и съгласно ППЗОП.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Ремонт и реконструкция на НЧ „Напредък - 1895“ - гр. Радомир, пл. „Свобода“ № 1

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

1

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 309746 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 18, ал. 1, т. 12 ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП настоящата обществената поръчка се възлага чрез публично състезание по реда на чл. 178-181 от ЗОП и съгласно ППЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.04.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Щалиянов Димитров

VIII.2) Длъжност

Председател