Версия за печат

00738-2018-0005

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

31. Информационни и комуникационни технологии


Решение номер 115 от дата 04.04.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695121

BG411, Патентно ведомство на Република България, бул. Г. М. Димитров 52Б, За: Ирина Николова, България 1040, София, Тел.: 00359 29701468, E-mail: inikolova@bpo.bg, Факс: 00359 29735258

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Предоставяне на правна закрила на обектите на индустриална собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Абонаментна поддръжка на софтуерния продукт за откриване на сходство с вече съществуващите права на марки "ACSEPTO", за срок от една година, за нуждите на Патентно ведомство на Република България" - Обслужване и поддръжка на стандартния модул на ACSEPTO, включващ данни за заявените и регистрирани по национален ред марки и географски означения, и данни за международните марки действащи на територията на Р. България, регулярно зареждане на нови данни за заявените и регистрирани по национален ред марки и географски означения, и за международните марки действащи на територията на Р. България, автоматична доставка чрез интернет, въвеждане и интегриране на данните в ACSEPTO за целите на провежданите проучвания;Обслужване и поддръжка на модула с данни за марките на Общността (СТМ), регулярно зареждане на данните за търговските марки на Общността, автоматична доставка чрез интернет, въвеждане и интегриране на данните в ACSEPTO за целите на провежданите проучвания. SWORD S.A. е отговорен за импорта на данните, а що се отнася до възникнали проблеми с интегрирането на данните, в случаите на некоректна/погрешна информация във флат файловете, с които се импортира информация в ACSEPTO, отговорността е на Патентното ведомство. По време на стандартната поддръжка, по искане на Патентното ведомство, SWORD S.A. ще трябва да адаптира модула „CTM download (SDU)“, в случай на настъпили промени във формата на марките на Общността, въведени по инициатива на Ведомството за регистрация на марки и дизайни на ЕС (EUIPO) (обикновено тази дейност е извън обхвата на стандартната поддръжка, не се покрива от сумата за поддръжка и в такива случаи следва да бъде осъществявана p посредством специални форми (FEV) или предложения);Обслужване и поддръжка на модула на ACSEPTO касаещ защитените съгласно чл. 6 от Парижката конвенция гербове и символи и регулярно въвеждане на новите данни в ACSEPTO за целите на провежданите проучвания;Обслужване и поддръжка на програмата за импорт създадена специално за нуждите на Патентно ведомство, която има за цел да добавя допълнителна информация (кирилични символи) към информацията импортирана посредством SDU модула и касаеща международните марки и по-специално тези от тях, които се състоят или включват в състава си кирилични символи;

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

"Абонаментна поддръжка на софтуерния продукт за откриване на сходство с вече съществуващите права на марки "ACSEPTO", за срок от една година, за нуждите на Патентно ведомство на Република България" -

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции, тъй като нейният предмет е изпълнение на една и съща дейност

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 30763 EUR
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

През 2005г. фирма SWORD S. A. Франция е сключил договор с Патентно ведомство за разработването и инсталирането, внедряването и поддръжката на уникална система за сходтсво ACSEPTO на предходни права върху марка, бази данни на марките по национален ред, международни регистрации, наименования за произход, фармацефтични наименования по Парижката конвенция и други, със срок на поддръжка две години и половина. Поддръжката и нормалното функциониране на програмния продукт ACSEPTO се явява задължителна предпоставка за обезпечаване работата на експертизата на марките и географските означения и извършването на предлаганите от Патентно ведомство услуги в тази област. Фирма SWORD S. A. са единствените носители на авторски права на програмните продукти ACSEPTO, които са уникални по своята същност и са направени специално за нуждите на експертизата в областта на марките и географските означения - чл. 79. ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

SWORD S.A. Франция, рег. № 433 624 707

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП е 10-дневен от публикуване на Решението за провеждане на процедурата по договаряне по чл. 18, ал. 1, т.8-10 и т.13 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.04.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Силвия Стефанова Беркова - Донкова

VIII.2) Длъжност

Главен секретар, упълномощен възложител със Заповед № 317/19.06.2017г.