Версия за печат

02743-2018-0001

BG-с.Средище:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 1 от дата 16.03.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000081276

BG325, ПГМСС Н.Й.Вапцаров с.Средище, ул. Добруджа № 80, община Кайнарджа, област Силистра, За: Камен Димитров Неделчев, България 7560, с.Средище, Тел.: 08626 2475, E-mail: mss.sr@mail.bg, Факс: 08626 2475

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sop.bg/pgmss-986/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/pgmss-986/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на горивa за нуждите на ПГМСС „Никола Й. Вапцаров” с. Средище

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на горивa за нуждите на ПГМСС „Никола Й. Вапцаров” с. Средище

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

неприложимо

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 200000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предмет на поръчката е чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, когато обект на поръчката е доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите, сделката може да се извърши на лицензирана стокова борса. С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на ЗОП и европейските изисквания, а именно: осигуряване на ефективност при разходване на бюджетните средства, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, публичност и прозрачност, гарантиране на опазването на търговската тайна на участниците и техните предложения.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

10 дни от датата на публикуване, съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.03.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Камен Димитров Неделчев

VIII.2) Длъжност

Директор на ПГМСС "Н.Й.Вапцаров" с. Средище