Версия за печат

04999-2018-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

61. Педагогически науки


Решение номер 751 от дата 08.03.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000667871

BG411, 17 -то Средно училище Дамян Груев, улица Сава Михаилов № 64, За: Антоан Тонев, Директор на 17 СУ Дамян Груев, България 1373, София, Тел.: 00359 29203050, E-mail: 17su.damian.gruev@gmail.com, Факс: 00359 29203050

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://17su.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://17su.bg/public-procurement/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в I, II, IV, V и VI клас за учебната 2018 - 2019 година по шест обособени позиции. Обособена позиция №1 Издателство "БИТ И ТЕХНИКА” ООД; Обособена позиция № 2 Издателство ИК „Рива” АД ; Обособена позиция №3 Издателство „Юнивърс” ЕООД; Обособена позиция №4 Издателство „ Колибри” ООД; Обособена позиция №5 Издателства "БУЛВЕСТ 2000" ООД и ИК "АНУБИС" ООД, представлявани от техния дистрибутор „АНУБИС – БУЛВЕСТ“ ООД; Обособена позиция №6 Издателство "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка включва Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в I, II, IV, V и VI клас на 17 СУ „Дамян Груев” за учебната 2018 - 2019 година от 6 (шест) издателства, поради което обществената поръчка е разделена на 6 обособени позиции, а именно: Обособена позиция №1 Издателство "БИТ И ТЕХНИКА” ООД; Обособена позиция № 2 Издателство ИК „Рива” АД ; Обособена позиция №3 Издателство „Юнивърс” ЕООД; Обособена позиция №4 Издателство „ Колибри” ООД; Обособена позиция №5 Издателства "БУЛВЕСТ 2000" ООД и ИК "АНУБИС" ООД, представлявани от техния дистрибутор „АНУБИС – БУЛВЕСТ“ ООД; Обособена позиция №6 Издателство "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД.Необходимите количества са подробно посочени в конкретни заявки по предоставена бланка на всяко издателство, като общата стойност на поръчката възлиза на 20 940.63 лв. без ДДС, разпределена, както следва за: 1.Обособена позиция №1 : Обособена позиция №1 Издателство "БИТ И ТЕХНИКА” ООД - 561 лева без ДДС; 2.Обособена позиция №2 Издателство ИК „Рива” АД – 821.66 лева без ДДС; 3.Обособена позиция №3 Издателство „Юнивърс” ЕООД – 780 лева без ДДС. 4.Обособена позиция №4 Издателство „ Колибри” ООД – 2666.67 лева без ДДС; 5.Обособена позиция №5: Издателства "БУЛВЕСТ 2000" ООД – 1356.13 лева без ДДС и ИК "АНУБИС" ООД- 804.17 лева без ДДС; .6.Обособена позиция №6: Издателство "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД – 13950.98 лева без ДДС; Място на изпълнение на обществената поръчка – училищната сграда на 17 СУ „Дамян Груев“, гр.София, с адрес : гр.София, ул.“Сава Михайлов“ №64. След влизане на настоящето решение в сила ще бъдат подписани договорите за доставка с избраните издателства. Крайният срок за доставка на необходимите учебници и учебни комплекти е до 27.08.2018г.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 20940.63 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Мотивите за провеждане на настоящата процедура на основание чл.79, ал.1, т.3, буква „в“ от Закона за обществените поръчки са следните : Учебниците и учебните комплекти представляват обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.2, т.3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). В съдържанието на авторското право, като основно имуществено право се включва изключителното право на автора да използва създаденото от него произведение и да разрешава ползването му от други лица (чл.18, ал.1 от ЗАПСП). Съгласно чл.160 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Министърът на образованието и науката одобрява със заповед учебниците и учебните комплекти и издателствата след установяване на съответствието им с държавните образователни стандарти. Със Заповед №РД 09-39/16.01.2018 г. на министъра на образованието и науката е утвърден Списък на учебниците и учебните комплакти за I, II, IV, V и VI клас, които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2018/2019 година, както и издателствата на утвърдените от министъра на образованието и науката учебници и учебни комплекти. С Постановление № 79 от 13.04.2016 г. на МС за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в параграф 2 от Преходните и заключителни разпоредби са дадени указания за осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване. С оглед на така дадените указания учебниците ,учебните комплекти и учебни помагала са избрани от учителите на проведено на 27.02.2018г заседание на Педагогически съвет, като се взе решение, по т. №2 в Протокол №2/27.02.2018 г за избор на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване за учениците от I, II, IV, V и VI клас на 17 СУ „Дамян Груев”, което Решение се съгласува с Протокол №6 от 27.02.2018г от Обществения съвет към училището в изпълнение на чл.269, ал.1, т.8 от ЗПУО. Мотивите за избора на процедура по реда на чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП са свързани с факта, че обществената поръчка, в частност по съответната обособена позиция може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост. Възлагането на обществената поръчка на други лица, би довело до нарушаването на авторски права и други права на интелектуалната собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт. Издателствата, с които ще бъдат сключени договори по настоящата обществена поръчка притежават авторски и изключителни права за издаване и разпространение на учебници и учебни комплекти, като това право им е признато и утвърдено от Министерството на образованието и науката.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Възложителят ще се възползва от нормата на чл.65, ал.1 от ППЗОП и няма да прилага чл.64, ал.2 и 3 от ППЗОП (не изготвя и не изпраща покани за участие в процедурата), тъй като ще сключва договор на основание чл.79, ал.1, т.3, б „в“ от ЗОП, както следва: 1. Обособена позиция №1 Издателство "БИТ И ТЕХНИКА” ООД; 2. Обособена позиция № 2 Издателство ИК „Рива” АД ; 3. Обособена позиция №3 Издателство „Юнивърс” ЕООД; 4. Обособена позиция №4 Издателство „ Колибри” ООД; 5. Обособена позиция №5 Издателства "БУЛВЕСТ 2000" ООД и ИК "АНУБИС" ООД, представлявани от техния дистрибутор „АНУБИС – БУЛВЕСТ“ ООД; 6. Обособена позиция №6 Издателство "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.65 от ППЗОП, след влизане в сила на настоящото решение за откриване на процедурата ще бъде сключен договор за обществена поръчка с: 1. Обособена позиция №1 Издателство "БИТ И ТЕХНИКА” ООД; 2. Обособена позиция № 2 Издателство ИК „Рива” АД ; 3. Обособена позиция №3 Издателство „Юнивърс” ЕООД; 4. Обособена позиция №4 Издателство „ Колибри” ООД; 5. Обособена позиция №5 Издателства "БУЛВЕСТ 2000" ООД и ИК "АНУБИС" ООД, представлявани от техния дистрибутор „АНУБИС – БУЛВЕСТ“ ООД; 6. Обособена позиция №6 Издателство "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД При подписване на договора изпълнителят по съответната обособена позиция представя документите по чл.67, ал.6 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.03.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Антоан Димитров Тонев

VIII.2) Длъжност

Директор на 17 СУ "Дамян Груев"