Версия за печат

00652-2018-0003

BG-Септември:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 273 от дата 28.02.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Кирил Герасимов, България 4490, Септември, Тел.: 03561 7777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/142-96-00-4-18.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмета на обществената поръчка се изразява в извършване на реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, находящо се в УПИ ХI – за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, община Септември, с административен адрес: бул. „България„ № 42, гр. Септември.Площта на дворното място е 5 772 м2.Техническия проект, предвижда за изграждане три спортни игрища с обща площ – 2242,62 м2 и две площадки за тенис на маса. В югозападната част на имота се предвижда площадка за фитнес, със съответното оборудване. Площта пред основния вход е проектирана като свободно площадно пространство с обособени кътове за отдих и за социални контакти, като в близост до озеленените площи ще се монтират детски съоръжения за игра на деца от 3 до 12 г.. За създаване на достъпна среда е предвидено монтирането на вертикален подемник при основния вход на училището.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

4

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Финансирането на обществената поръчка се осъществява по «Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.», Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №: 13/07/2/0/00220/30.11.2017г., проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Процедурата не е разделена на обособени позиции, тъй като обхваща осъщестяването на пакет от взаимосвързани строителни дейности, които немогат да бъдат обособени самостоятелно. Разделянето на поръчката на обособени позиции ще създаде риск от вредно въздействие върху околната среда и липса на технологична последователност при изпълнение на строително-монтажните работи, което несъмнено ще даде отражение на експлоатационните качества. На следващо място разделянето на обществената поръчка ще забави в значителна степен реализирането на инвестицията, кято е обвързана с конкретен срок, съгласно договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №: 13/07/2/0/00220/30.11.2017г. по ПРСР 2014-2020г.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 430355.43 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице условията за провеждане на открита процедура, състезателен диалог или процедури на договаряне, което дава възможност съгласно предвидените прагове в чл.20 от ЗОП, обществената поръчка да бъде възложена на основание чл. 20, ал.2, т.1 във вр. с чл. 176-181 от ЗОП, чрез Публично състезание за определяне на изпълнител за обществена поръчка по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1,т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.02.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Явор Георгиев Митев

VIII.2) Длъжност

За Кмет на община Септември, съгласно Заповед №: 097/01.02.2018г., и с делегирани правомощия по чл. 7 от ЗОП, съгласно Заповед №1135/01.08.2017 г..