Версия за печат

01155-2018-0001

BG-Исперих:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 12 от дата 23.02.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 826043803

BG324, Водоснабдяване и Канализация ООД, ул. Боровец № 1, За: Веселин Джукелов, България 7400, Исперих, Тел.: 08431 2053, E-mail: vikisperih@abv.bg, Факс: 08431 3725

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://vikisperih.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://vikisperih.com/profil-na-kupuvacha/.

I.4) Основна дейност

Водоснабдяване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на горива /автомобилен бензин А95Н, дизелово моторно гориво и пропан-бутан/ за нуждите на "В и К" ООД - гр. Исперих.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на горива /автомобилен бензин А95Н, дизелово моторно гориво и пропан-бутан/ за нуждите на "В и К" ООД - гр. Исперих.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно предмета на поръчката, разделянето на обособени позиции е нецелесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 160000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обекта на поръчката е доставка на стоки, които се търгуват на стоковата борса, съгласно списък одобрен с акт на Министерски съвет по предложение на министъра на финансите.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 5 от Закона на обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.02.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Айдън Ахмед Мехмед

VIII.2) Длъжност

Управител