Версия за печат

02711-2018-0036

BG-гр.Върбица:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

39. Право


Решение номер 1 от дата 29.01.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120076

BG333, Североизточно държавно предприятие ДП Шумен ТП ДГС Върбица, ул.Септемврийско въстание № 133, За: Емил Димов, България 9870, гр.Върбица, Тел.: 05391 2106, E-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg, Факс: 05391 2106

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgsvarbitca.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgsvarbitca.sidp.bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: чл.165 и чл.174 от Закона за горите иЗЛОД,ППЗЛОД


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл.6, ал.1, т.11 от наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения от(Обн.- ДВ,бр. 64 от 23.07.2004г.;изм. и доп.,бр.2 от 09.01.2009г.;доп.,бр.43 от 08.06.2010г.) на "Североизточно държавно предприятие "ДП Шумен ТП ДГС Върбица за срока от една година от датата на сключване на договор.,съгласно решение № 1.29.01.2018г.на Директора на ТП ДГС Върбица за откриване на процедура в една обособена позиция. 1. - За едно лице притежаващо юридическа правоспособност и вписано в съответната адвокатска колегия за осъществяване на правното обслужване в ТП ДГС Върбица за срок от една година,считано от датата на сключване на договора."

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

"Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл.6, ал.1, т.11 от наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения от(Обн.- ДВ,бр. 64 от 23.07.2004г.;изм. и доп.,бр.2 от 09.01.2009г.;доп.,бр.43 от 08.06.2010г.) на "Североизточно държавно предприятие "ДП Шумен ТП ДГС Върбица за срока от една година от датата на сключване на договор.,съгласно решение № 1/29.01.2018г.на Директора на ТП ДГС Върбица за откриване на процедура в една обособена позиция. 1. - За едно лице притежаващо юридическа правоспособност и вписано в съответната адвокатска колегия за осъществяване на правното обслужване в ТП ДГС Върбица за срок от една година,считано от датата на сключване на договора."

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

не

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 8400 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 140300 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

ЦУ иТП на СИДП Шумен съгласно списък и общ утвърден прогнозен финансов ресурс на СИДП ДП - гр.Шумен за 2018 г.в размер на 140300 лв., без ДДС, по точка 17 от раздел "Услуги от приложение №1 към заповед 467/19.12.2017 г.на Директора на "Североизточно държавно предприятие" ДП - гр. Шумен.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Услугата попада в обхвата разпоредбите на чл.182, ал.1 т.5 от ЗОП. Приложение № 2 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1.адв.Светослав Христов Стаменов - ШАК гр.Шумен,пл.Освобождение № 12 ет.2 2.адв.Ивелин Методиев Иванов - ШАК гр.Шумен,ул.Съединение № 68.ет.2,ап.6 3.адв.Иван Кузманов Иванов - ШАК гр.Шумен,ул.Съединение № 68.ет.1,ап.4

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Доказателствата по чл. 132 от ПЛЗОП са посочени в документите публикувани в електронния безплатен публичен регистър на СИДП ДП гр.Шумен.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196 ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка.Жалба може да се подава в десет дневен срок съгласно разпоредбата на чл.197 ал.1 т.5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.01.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Хълми Ахмед Амза

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП ДГС Върбица