Версия за печат

00652-2018-0002

BG-Септември:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 063 от дата 19.01.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, Община Септември, гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Кирил Герасимов, България 4490, Септември, Тел.: 03561 7777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/141-96-00-2-18.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември”” с 15 (петнадесет) обособени позиции.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Целта на настоящата обществена поръчка е да се определи изпълнител за всяка обособена позиция, който да изпълни дейностите от предмета на поръчката, чиито резултати са постигане на законосъобразно реконструиране и рехабилитиране на елементи и части от ВиК инфраструктурата, уличната мрежа и пътната мрежа на община Септември, както и други инфраструктурни съоръжения. Вследствие на цялостното изпълнение на поръчката се предвиждат следните резултати в посочения по-долу обем за всяка конкретна обособена позиция: - упражнен строителен надзор; - изготвени окончателен доклад и технически паспорт на строежа (където е приложимо съгласно ЗУТ); - въведен в експлоатация обект. Освен горното, като резултати от изпълнението на услугата се очаква: • Качествено изпълнени строително-монтажни дейности, в съответствие с изискванията на инвестиционния проект и клаузите на договора за строителство; • Подписани всички актове, протоколи и др. документи във връзка с извършеното строителство, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 243219.94 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на услугите позволява достатъчно точно да се определи Техническата спецификация, с оглед на което не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне, което дава възможност съгласно предвидените прагове в чл.20, ал.1 от ЗОП, обществената поръчка да бъде възложена по реда на открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в съответствие с чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки. Настоящата процедура с 15 (петнадесет) обособени позиции, е част от обществена поръчка с 24 (двадесет и четири) обособени позиции за възлагане на строителен надзор с прогнозна стойност: 273 192.41 лв. (двеста седемдесет и три хиляди сто деветдесет и два лева и четиридесет и една стотинки) без ДДС, съответно 327 830.90 лв. (триста двадесет и седем хиляди осемстотин и тридесет лева и деветдесет стотинки) с ДДС. Обособени позиции от 1 до 15 включително, ще се възложат, чрез настоящата процедура по реда валиден за общата прогнозна стойност на поръчката, а именно: „Открита процедура“ по чл. 74 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки. Участниците следва да имат предвид, че имат право да подават оферти за участие в избор на изпълнител за една или повече от обособени позиции от 1 до 15, включително. Обща прогнозна стойност за обособени позиции от 1 до 15 включително: 243 219.94 лв. (двеста четиредесет и три хиляди двеста и деветнадесет лева и деветдесет и четири стотинки) без ДДС, съответно 291 863.93 лв. (двеста деветдесет и един хиляди осемстотин шестдесет и три лева и деветдесет и три стотинки) с ДДС. Обособени позиции от 16 до 24 включително, ще се възложат, чрез друг вид възлагане - «Директно възлагане» по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП. В съответствие с приложното поле на чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки, Обособени позиции 16-24 ще се възложат чрез друг вид възлагане по реда валиден за индивидуалните им стойности, с оглед на факта че прогнозната стойност на позиции от 16 до 24 не надхвърля с 20 на сто от общата стойност на поръчката за упражняване на строителен надзор. Предвид изложеното и когато планираната за провеждане поръчка за строителен надзор е равна или по-висока от 264 033 (двеста шестдесет и четири хиляди тридесет и три) лева без вкл. ДДС за доставки и услуги и след съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен предмет в рамките на предходните 12 месеца, съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП формални процедури. Обща прогнозна стойност за обособени позиции от 16 до 24 включително: 29 972.47 лв. (двадесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и два лева и четиридесет и седем стотинки) без ДДС, съответно 35 966.96 лв. (тридесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки) с ДДС.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1,т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.01.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Явор Георгиев Митев

VIII.2) Длъжност

Зам. Кмет на Община Септември, оправомощен със Заповед №1135/01.08.2017 г.