Версия за печат

02716-2018-0005

BG-Айтос:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

54. Животновъдство


Решение номер РД-10-013 от дата 12.01.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540134

BG341, Държавно Горско стопанство Айтос /Териториално поделение на ЮИДП-ДП гр.Сливен/, ул.Х.Димитър, №9, За: Стоян Стоянов, България 8500, Айтос, Тел.: 0886 881212, E-mail: DLAitos@mail.bg, Факс: 0558 22250

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures?bid=34.

I.2) Вид на възложителя

Друг: териториално поделение на търговско предприятие по чл.62, ал.3 от ТЗ

I.3) Основна дейност

Друг: управление на горски територии - държавна собственост, горскостопанска и ловно стопански дейности


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ПОКУПКА на 2000 кг ФУРАЖНА ПШЕНИЦА за нуждите на ТП ДГС Айтос-с цел осигуряване изхранването на впрегатни животни, задържани в резултат от извършени нарушения по Закона за горите в обособената база в Горски разсадник „Извора“ при ТП ДГС Айтос

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

ПОКУПКА на 2000 кг ФУРАЖНА ПШЕНИЦА за нуждите на ТП ДГС Айтос-с цел осигуряване изхранването на впрегатни животни, задържани в резултат от извършени нарушения по Закона за горите в обособената база в Горски разсадник „Извора“ при ТП ДГС Айтос 1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: ПОКУПКА на ФУРАЖНА ПШЕНИЦА 2. КОЛИЧЕСТВО: 2 т. /два тона/. 3. БРОЙ КОНТРАКТИ: 1. 4. ФРАНКИРОВКА: склада на купувача в горски разсадник “Извора” на ДГС Айтос 5. Цена: 450 лв. (четиристотин и петдесе лева) на тон, без ДДС. 6. Цена – включени разходи: цената на пшеницата е с доставка до склада на купувача. 7. Срок за заплащане на цената: Разплащането се осъществява от КРАЙНИЯ КУПУВАЧ в левове, по банков път, до 10 (десет) календарни дни след представяне на фактура и приемо – предавателен протокол. 8. Начин на плащане: По банков път, след представяне на фактура в оригинал, товарителница и кантарна бележка 9. Произход и дата на производство: 2017 год. 10. Срок на доставка- доставката следва да бъде извършена в срок до 5 (пет) работни дни, след заявка от страна на купувача. 11. Опаковка: в чували по 50 кг. 12. Минимално количество за заявка/доставка - 2 (два) тона. 13. Качество: ХЛМ мин. 71 кг., влага макс. 14 %. Примеси чужди до 4 %, зърнени до 3 % Годна за пряка консумация от животни. Здрави по външен вид зърна, с мирис и вкус, характерни за пшеница без дъх на запарено, мухъл или друг несвойствен мирис. Заразеност от складови неприятели и затопляне на зърното не се допускат. 14. Начин за установяване на количеството: кантар 15. Орган, удостоверяващ качеството и количеството на получаваната стока: Упълномощени представители на крайният КУПУВАЧ и крайния Продавач. В случай на спор-независима оторизирана за целта и предмета организация. 16. Рекламации и начин на тяхното уреждане: Рекламации относно количеството и видими недостатъци – в момента на доставката, рекламации за несъответствие в качеството се правят в срок до два дни след доставката. 17. Неустойки: За забава по 0,34 % (нула цяло и тридесет и четири стотни от процента) за всеки ден от стойността на неизпълненото, но не повече от 10 %. При забава повече от тридесет дни на някоя от страните, другата може да прекрати договора. За неизпълнение на задълженията по настоящия борсов договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер 10 % (десет на сто) от стойността на неизпълнението с начислен ДДС.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

обществената поръчка не подлежи на разделяне на обособени позиции понеже се предвижда доставката на стоката да бъде осъществена еднократно и наведнъж в базата на възложителя

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 900 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП, Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура на договаряне без предв. обявление в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка са включени в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, съгласно постановление No191/29.07.2016 г. на Министерски съвет, изменено с ПМС №347/08.12.2016 г., обнародвано в бр. 99/13.12.2016 г. на ДВ. Субектите на обществени поръчки могат да доставят стоките, търгувани на стоковите борси и изброени в Постановление №191 на Министерския съвет от 2016 г. чрез борсова сделка на основание чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, с което се гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На осн. чл.64, ал.1 и чл.65, ал.1 от ППЗОП не се одобрява и не се изпраща покана за участие до определени лица.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Критерий за оценка: "Най-ниска цена", като договорът се сключва с посредничеството на борсов посредник, представляващ Възложителя, на Софийска стокова борса АД на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Кодът съгласно Общия терминологичен речник (CVP) на съответните стоки, обект на поръчката, е: пшеница - 03211100-4 .При сключване на борсов договор крайният Продавач или негов представител се задължават да представят пред Доверителя заверени копия на следните документи: Документи, издадени от компетентен орган, доказващи отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП - свидетелство за съдимост; по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалище на възложителя и на изпълнителя; по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”; по чл.54, ал.1, т.7 – декларация за липса на конфликт на интереси.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуването на решението за провеждане на процедури на договаряне по чл.18, ал.1, т.8 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.01.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Костадин Петров Вретенаров

VIII.2) Длъжност

Директор