Версия за печат

00652-2018-0001

BG-Септември:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 021 от дата 10.01.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, Община Септември, гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Кирил Герасимов, България 4490, Септември, Тел.: 03561 7777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/140-96-00-1-18.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Реконструкция и рехабилитация на ул. „Иван Вазов” в гр. Септември, община Септември”.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмета на настояща поръчката се изразява в извършване на реконструкция и рехабилитация на ул. „Иван Вазов” в гр. Септември, община Септември в това число и интервенции по тротоари, съоръжения и принадлежности към тях. Изпълнението на поръчката цели да се възстановят и подобрят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряването на условия за безопасност на движението, да се придаде възможност за нормално провеждане на трафика, обслужващ населението в гр. Септември. С изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се постигне: -Безопасност на движение по уличната мрежа; -Подобрена транспортна свързаност в градската среда; Участъка от улицата предвидена за ремонт води своето начало от кръстовище с ул.“Г.С.Раковски“, до кръстовище с бул.“Съединение“, като се има предвид, че км. 0+000 на ул.“Иван Вазов“ е при кръстовище с ул.“Г.С.Раковски“. Общата дължина на участъка предмет на интервенция е 936,00м. Проектното решение, предвижда реконструкция и рехабилитация на уличния участък, като се положи трайна настилка с асфалтобетоново покритие, направа на нови тротоари и принадлежности на улицата.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Процедурата не е разделена на обособени позиции, тъй като обхваща осъщестяването на пакет от взаимосвързани строителни дейности на територията на ул. "Иван Вазов" в гр. Септември, община Септември, които немогат да бъдат обособени самостоятелно. Разделянето на поръчката на обособени позиции ще създаде риск от вредно въздействие върху околната среда и липса на технологична последователност при изпълнение на строително-монтажните работи, което несъмнено ще даде отражение на експлоатационните качества.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 464577.97 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице условията за провеждане на открита процедура, състезателен диалог или процедури на договаряне, което дава възможност съгласно предвидените прагове в чл.20 от ЗОП, обществената поръчка да бъде възложена на основание чл. 20, ал.2, т.1 във вр. с чл. 176-181 от ЗОП, чрез Публично състезание за определяне на изпълнител за обществена поръчка по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1,т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.01.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Явор Георгиев Митев

VIII.2) Длъжност

Зам.Кмет на Община Септември, оправомощен със Заповед №1135/01.08.2017 г.