Версия за печат

00831-2016-0005

BG-Пловдив:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115214445

BG421, Многопрофилна транспортна болница - Пловдив, ул. Колхида - продължение, За: инж. Н. Василева, Габон 4004, Пловдив, Тел.: 032 277607, E-mail: zop@mtb-plovdiv.com, Факс: 032 674659

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mtb-plovdiv.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/mtb-plovdiv-635/proceduri-20-2-zop/a2-0001825.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-103 от 17.08.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00831-2016-0005
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МТБ - Пловдив


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 82 от 06.12.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, Търговска лига НАЦ АД, бул. Г. М. Димитров № 1, България 1172, София, Тел.: 02 9603780, E-mail: d.zaloznaya.hq@comleague.com, Факс: 02 9624127

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
2474.4 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

21.12.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 36.43% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
901.46 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

04.01.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Д-р Пламен Димитров Павлов
VII.2)
Длъжност: Директор на МТБ - Пловдив