Версия за печат

00738-2016-0004

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695121

BG411, Патентно ведомство на Република България, бул. Д-р Г. М. Димитров № 52 Б, За: Ирина Николова, България 1040, София, Тел.: 00359 29701468, E-mail: inikolova@bpo.bg, Факс: 00359 28735258

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 74 от 14.11.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00738-2016-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на обособена позиция № 1 включва следните дейности: 1. Общи дейности по поддръжката. 2. Специализирана софтуерна поддръжка и развитие на бек-офис системата IPAS. 3. Специализирана софтуерна поддръжка и развитие на фронт-офис приложенията. Изпълнението по обособена позиция № 2 включва следните дейности: 1. Обработка на ebd download и заявленията за валидиране на европейски патенти. 2. Разработване на национален регистър на европейските патенти. 3. Разработване на програмен интерфейс към федеративния регистър. Срокът за изпълнение поръчката по позиция № 1 е 1 (една) година, а по позиция № 2 е 5 (пет) месеца от датата на подписване на договорa между Възложителя и Изпълнителя


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 90-00-43/13.12.2016 от 12.12.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ДЖИ ДИ БИ СОЛ АД, гр. София, ж.к. Бели брези, ул. Нишава, бл. 6, вх. Б, ет. 7, ап. 39, България 1618, София, Тел.: 003592 9628661, E-mail: info@gdbsol.com, Факс: 003592 9628661

Интернет адрес/и:

URL: www.gdbsol.com.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предметът на изпълнение на договора по Обособена позиция № 1 включва следните дейности: 1. Общи дейности по поддръжката. 2. Специализирана софтуерна поддръжка и развитие на бек-офис системата IPAS. 3. Специализирана софтуерна поддръжка и развитие на фронт-офис приложенията.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
141600 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

13.12.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
141600 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

02.01.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Силвия Стефанова Беркова- Донкова
VII.2)
Длъжност: Главен секретар, с делегирани права със Заповед № 317/19.06.2017г.