Версия за печат

00652-2017-0019

BG-Септември:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1743 от дата 29.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, Община Септември, гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Ангел Бончев, България 4490, Септември, Тел.: 03561 7777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/137-96-00-37-17.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изготвяне на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември”.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Целта на настоящата поръчка е изготвяне на пълна проектна документация в фаза „работен проект” (чертежи, детайли и спецификации за изпълнение на СМР) за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември, включително изготвяне на подробни количествени и количествено-стойностни сметки. Реализирането на предмета на обществената поръчка има основната задача да постигне: -Възстановяване компонентите на околната среда, засегнати от дългогодишната експлоатация на депото след рекултивацията му. -Икономически, екологични и социални аспекти от възстановяването на околната среда. -Мониторинг на компонентите на околната среда в обхвата на депото.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Процедурата не е разделена на обособени позиции, тъй като обхваща осъщестяването на пакет от взаимосвързани услуги/дейности, които немогат да бъдат обособени самостоятелно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 30000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка се възлага по реда предвиден за открита процедура, в съответствие с чл. 21, ал. 14 и ал. 15 от ЗОП и с оглед на факта, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1,т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Явор Георгиев Митев

VIII.2) Длъжност

Зам.Кмет на Община Септември, оправомощен със Заповед №1135/01.08.2017 г.