Версия за печат

00652-2017-0017

BG-Септември:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1698 от дата 21.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, Община Септември, гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Ангел Бончев, България 4490, Септември, Тел.: 03561 7777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/135-96-00-35-17.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на поръчката цели предоставяне на услуги, които да осигурят озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември, както и доставка на посадъчен материал за съответните площи. Обществената поръчка ще се изпълнява в община Септември, на територията на паркове, градини и зелени площи, находящи се в населените места на: гр.Септември, гр.Ветрен, с.Славовица, с.Горно Вършило, с.Виноградец, с.Карабунар, с.Бошуля, с.Злокучене, с.Ковачево, с.Лозен, с.Ветрен дол, с.Варвара, с.Семчиново, с.Симеоновец.Всяко конкретно възлагане ще се извършва чрез Възлагателно писмо до изпълнителя, което ще съдържа информация за видовете дейности/услуги, които следва да бъдат изпълнени, мястото, на което следва да бъдат изпълнени, размери (където е приложимо), брой, цвят (където е приложимо).

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Процедурата не е разделена на обособени позиции, тъй като обхваща осъщестяването на пакет от взаимосвързани услуги/дейности в населените места на територията на община Септември, които немогат да бъдат обособени самостоятелно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 208000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал. Настоящата обществена поръчка е с основен предмет УСЛУГА. Не са налице условията за провеждане на открита процедура, състезателен диалог или процедури на договаряне, което дава възможност съгласно предвидените прагове в чл.20 от ЗОП, обществената поръчка да бъде възложена съгласно чл. 20, ал.2, т.2 във вр. с чл. 176-181 от ЗОП, чрез Публично състезание за определяне на изпълнител за обществена поръчка по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1,т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Явор Георгиев Митев

VIII.2) Длъжност

Зам.Кмет на Община Септември, оправомощен със Заповед №1135/01.08.2017 г.