Версия за печат

00276-2016-0010

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG, Български пощи ЕАД, ул. Стефан Младенов № 1, За: А.Веселинова, България 1700, София, Тел.: 02 9493233, E-mail: a.veselinova@postbg.bg, Факс: 02 9625329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop.

I.4) Основна дейност

Пощенски услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-26-1 от 12.09.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00276-2016-0010
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Продължаване право на ползване на софтуерен продукт Post Pay r Post Deal предлагани в пощенските станции на ОПС София – град, Регионално управление „Западен регион“, тяхната поддръжка и доработка на WEB базирано приложение в съответствие с нуждите на „Български пощи“ ЕАД“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 203 от 30.09.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Имеон Софтуер ООД, бул. Никола Вапцаров № 31, ет. 1, ап. 2А, България 1000, София, Тел.: 02 8687938, E-mail: office@imeon.bg, Факс: 02 8687938

Интернет адрес/и:

URL: https://www.imeon.bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Продължаване право на ползване на софтуерен продукт Post Pay r Post Deal предлагани в пощенските станции на ОПС София – град, Регионално управление „Западен регион“, тяхната поддръжка и доработка

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

30.09.2016 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
264000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

29.09.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
264000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

18.10.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Деян Стоянов Дънешки
VII.2)
Длъжност: Главен Изпълнителен Директор