Версия за печат

00475-2017-0004

BG-с. Невестино:

Решение за откриване на процедураРешение номер 12 от дата 16.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000261541

BG415, община Невестино, ул. Владимир Поптомов 17, За: Десислава Карабаджакова, България 2595, с. Невестино, Тел.: 07915 2230, E-mail: obstinanevestino@abv.bg, Факс: 07915 2130

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.obstinanevestino.kncity.info.

Адрес на профила на купувача (URL): www.obstinanevestino.kncity.info.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на газьол за отопление за нуждите на общинска администрация Невестино и на детска градина „Райна Княгиня” с. Невестино за отоплителен сезон 2017/2018 г.“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на газьол за отопление за нуждите на общинска администрация Невестино и на детска градина „Райна Княгиня” с. Невестино за отоплителен сезон 2017/2018 г.“

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят е определил вида процедура на основание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, във връзка с чл. 21, ал.5 от ЗОП, тъй като общата стойност на цялата поръчка (заедно с обществената поръчка за доставка на гориво за автомобилите на община Невестино) е изчислена на база чл.21, ал.8, т.1 от ЗОП. Възложителят е определил вида процедура на основание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, във връзка с чл. 21, ал.5 от ЗОП, тъй като общата стойност на цялата поръчка (заедно с обществената поръчка за доставка на гориво за автомобилите на община Невестино) е изчислена на база чл.21, ал.8, т.1 от ЗОП е и е на обща стойност 81091 лева без ДДС.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 16888 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 81091 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

доставка на гориво за автомобилите на община Невестино


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят е определил вида процедура на основание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, във връзка с чл. 21, ал.5 от ЗОП, тъй като общата стойност на цялата поръчка (заедно с обществената поръчка за доставка на гориво за автомобилите на община Невестино) е изчислена на база чл.21, ал.8, т.1 от ЗОП. Възложителят е определил вида процедура на основание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, във връзка с чл. 21, ал.5 от ЗОП, тъй като общата стойност на цялата поръчка (заедно с обществената поръчка за доставка на гориво за автомобилите на община Невестино) е изчислена на база чл.21, ал.8, т.1 от ЗОП е и е на обща стойност 81091 лева без ДДС

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

в 10 дневен срок от получаване на съотвеното решение на Възложителя

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Димитър Иванов Стаменков

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Невестино