Версия за печат

00530-2017-0073

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедураРешение номер 6-V от дата 18.08.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 1310631880024

BG341, Национална агенция за приходите, ТД на НАП Бургас, ул.Цар Петър №5Б, За: А.Узунова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 878109, E-mail: a.uzunova@ro02.nra.bg, Факс: 056 878152

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nap.bg/news?id=3356.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води - ВиК за ТД на НАП Бургас, офис за обслужване Ямбол

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води - ВиК за ТД на НАП Бургас, офис за обслужване Ямбол за срко от 4 години, считано от 15.12.2017год. до 14.12.2021 год. или до достигане на максимално допустимата стойност за изпълнение на поръчката в размер на 10 000лв. без ДДС, съответно 12 000лв. с включен ДДС.CPV 41110000-3; 90400000-1

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка не включва обособени позиции, тъй като дейностите по доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води в границите на една обособена територия / в случая територията на община Ямбол/ по силата на нормативен акт могат да бъдат осъществявани само от един ВиК оператор, който притежава изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 10000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 182, ал.1 във вр. с чл. 79, ал.1, т.3, б. "в" от ЗОП, в случаите когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на пряко договаряне.Съгласно чл. 193 от Закона за водите/ЗВ/,( обн. ДВ бр. 67/27.07.1999 г. посл. изм. и доп. ДВ бр. 52/08.07.2016г.), обществените отношения, свързани с услугите за снабдяване и канализация, предмет на настоящата поръчка се уреждат със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги/ЗРВКУ/( обн. ДВ бр. 18/28.02.2005г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 58/31.07.2015г.) и при спазване изискванията на Закона за водите. На основание чл. 198о, ал. 1 от ЗВ , стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. Чл.198о, ал. 2 урежда, че в границите на една обособена територия, само един ВиК оператор, може да осъществява дейностите по ал.1. Съгласно чл. 198а, ал. 1 от Закона за водите за нуждите на управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и предоставянето на ВиК услуги, територията на страната се разделя на обособени територии. С решение №РД-02-14-2234/22. 12. 2009 г. на МРРБ ( обн. ДВ бр. 7 / 26. 01. 2010 г. ) са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, обхвата и техните граници, публикувани в интернет страницата на КЕВР с адрес http://www.dker.bg/PDOCS/vik-operatori-31dec2015.pdf. В точка 49 е обявена обособена територия на действие на оператора Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Ямбол, ЕИК 12800893, с обхват на териториите на пет общини, в това число и община Ямбол. В тази връзка “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол, ЕИК 128000893 е единственият възможен изпълнител на настоящата обществена поръчка и притежава изключителни права на територията на община Ямбол, което изключва алтернативен начин за възлагане на обществената поръчка, и е основание да бъде проведена процедура на пряко договаряне.Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗРВКУ ( изм. ДВ бр. 17 / 2015 г., в сила от 06. 03. 2015 г.) регулирането на ВиК услугите се осъществява от Комисията за енергийно и водно регулиране/ КЕВР/. “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол, ЕИК 128000893 е единствен ВиК оператор на територията на община Ямбол, който притежава изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от Допълнителните разпоредби на ЗОП за изпълнение на поръчката, в чийто обхват попада офис Ямбол при ТД на НАП Бургас. “Водоснабдяване и канализация“ЕООД гр. Ямбол, ЕИК 128000893 е включено в публикувания на интернет страницата на КЕВР списък на ВиК оператори с данни за Утвърдени цени на ВиК услуги, и решения на КЕВР към 31.07. 2016 г., под № 58, публикувани на адрес: http: //www.dker.bg/PDOCS/prices_vik_31072016.Предвид гореизложеното, за обезпечаването на необходимостта от доставката на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчните води за сградите на ТД на НАП Бургас, офис Ямбол, следва да бъде сключен договор за 4 /четири/ години с дружеството притежаващо изключителни права, придобити по силата на административен акт, за водоснабдяване и канализация на територията на община Ямбол, а именно “Водоснабдяване и канализация“Е ООД гр. Ямбол, ЕИК 128000893 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. “Д-р Петър Бърнеков“ № 20. Съгласно чл.65, ал.2 от ППЗОП договора за обществената поръчка ще бъде сключен след влизане в сила на решението за откриване на процедурата. Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 10000,00 лв. без ДДС, а общата прогнозна стойност на всички поръчки със сходен предмет, предвидени за възлагане в системата на НАП през настоящата година е в размер на 135 500,00 лв.без ДДС.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл.65, ал. 1 от ППЗОП няма да се прилагат разпоредбите на чл.64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП и покана за участие няма да се изпраща. На основание чл.79, ал.1, т.3, буква "в" от ЗОП ще се сключи договор с Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Ямбол, ЕИК 12800893, притежаващо изключителни права за водоснабдяване и канализация на територията на община Ямбол , с предмет Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води – ВиК за ТД на НАП Бургас, офис за обслужване Ямбол. Договорът ще бъде сключен при Общите условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от оператора Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Ямбол, ЕИК 128000893, одобрени с Решение № OУ-09/11.08.2014 г. (точка 49) на председателя на КЕВР на основание чл.6, ал.1, т. 5 от ЗРВКУ.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Във връзка с осъществяването на контрол върху процедурите на договаряне, на основание чл.134 от ППЗОП доказателствата за обстоятелствата, посочени в настоящото решение, няма да бъдат изпращани, тъй като същите са публично достъпни, както следва: Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обнародвано в Държавен вестник, брой 7 от 2010г., Утвърдени цени на В и К услуги и решения на КЕВР към 31.07.2016г., публикувани на интернет страницата на КЕВР на адрес: http://www.dker.bg/PDOCS/prices_vik_31072016.pdf.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно законосъобразност, вкл. за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10 - дневен срокпри условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Татяна Павлова Кънчева

VIII.2) Длъжност

директор ТД на НАП Бургас,оправомощена със Запоед ЗЦУ-ОПР-4/22.05.2017г. на изпълнителния директор