Версия за печат

00738-2016-0003

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695121

BG411, Патентно ведомство на Република България, бул. Д-р Г. М. Димитров 52 Б, За: Ирина Николова, България 1040, София, Тел.: 00359 29701468, E-mail: inikolova@bpo.bg, Факс: 00359 28735258

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 67 от 07.07.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00738-2016-003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Надграждане на Портала за електронни услуги на Патентно Ведомство на Република България и по-нататъшна интеграция с вътрешните информационни системи на ведомството. Анализ и изготвяне на подробен технически проект, софтуерна разработка и внедряване, за срок от 8 месеца.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 90-00-37 от 11.11.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, АБАТИ АД, р-н Лозенец, ул. Златовръх № 32, България 1164, София, Тел.: 00359 29627977, E-mail: info@abbaty.com, Факс: 00359 29620488

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Надграждане на Портала за електронни услуги на Патентно Ведомство на Република България и по-нататъшна интеграция с вътрешните информационни системи на ведомството.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

8

ІII.7) Стойност, посочена в договора
119500 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

11.07.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
119500 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

19.07.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Силвия Стефанова Беркова-Донкова
VII.2)
Длъжност: Главен секретар, упълномощен възложител със Заповед № 317/19.06.2017г.