Версия за печат

00652-2017-0009

BG-Септември:

Решение за откриване на процедураРешение номер 891 от дата 20.06.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, Община Септември, Община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Ивалина Табакова, България 4490, Септември, Тел.: 03561 7777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/125-96-00-25-17.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изграждане на общински път и мостово съоръжение над отводнителен канал „Семчин дере“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е строителство по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1 от ЗОП с наименование: „Изграждане на общински път и мостово съоръжение над отводнителен канал „Семчин дере“. Целта на проекта е да се изгради нов общински път, използвайки трасето на съществуващ полски път и нова пътна връзка в обхвата на републикански път 1-8 /Е-80/, км 170+867 - ляво, с цел извеждане на тежкия товарен трафик -влизащ и излизащ от площадката на „Вагоноремонтния завод - 99” АД, извън урбанизираната територия на гр. Септември. Естеството и количеството на строителните работи са подробно описани в Техническата спецификация на обществената поръчка и КСС, неразделна част от документацията.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка не предвижда разделяне на обособени позиции с оглед на сходното и последователно изпълнение на ппедвиденото строителство в ясна взаимосвързаност, което не може да бъде обособено поотделно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1125179.1 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл.20, ал.2,т.1 от ЗОП, когато планираната за провеждане обществена поръчка за строителство е с прогнозна стойност от 270 000 до 5 000 000 без вкл. ДДС, възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 20 от ЗОП процедури. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура на публично състезание гарантира в най-голяма степен публичността и разходването на финансови средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура, се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т.1 и ал. 2 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.06.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Марин Василев Рачев

VIII.2) Длъжност

Кмет