Версия за печат

02716-2017-0057

BG-Елхово:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-10-135 от дата 19.06.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540070

BG343, ЮИДП ТП ДГС Елхово, 8700, За: инж.Кирил Кирилов, България 8700, Елхово, Тел.: 0478 88262, E-mail: dgselhovo@uidp-sliven.com, Факс: 0478 88250

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgselhovo.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/1165.

I.2) Вид на възложителя

Друг: териториално поделение на търговско предприятие

I.3) Основна дейност

Друг: горско стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на питейна вода за нуждите на ТП "ДГС Елхово"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на питейна вода.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

доставката е за питейна вода и няма възможност за обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 193 от Закона за водите /ЗВ/ обществените отношения, свързани с услугите за водоснабдяване и канализация се уреждат със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги / ЗРВКУ/ и при спазването на ЗВ. Съгласно чл.198 , ал.1 от ЗВ стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребители срещу заплащане се извършва от ВиК оператиро по реда на ЗВ и ЗРВКУ, като в ал.2 се посочва, че в границите на една обособена територия само един оператор може да осъществява дейностите по ал.1. Съгласно чл.198а, ал. 1 от ЗВ, за нуждите на управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и предоставянето на ВиК услуги територията на страната се разделя на обособени територии. „ ВиК” ЕООД Ямбол е е единственото дружество, което притежава изключителни права на ВиК оператор на територията на област Ямбол.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл.65, ал.1 от ППЗОП покана за участие по смисъла на чл.64, ал.3 от ППЗОП няма да се изпраща , а ще се сключи договор с носителя на изключителни права за доставка на питейна вода - "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Ямбол

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на чл.197 от ЗОП, който гласи: Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; 2. изтичането на срока по чл. 100, ал. 4 - срещу решението за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, с което одобряват промените в покана за потвърждаване на интерес; 3. изтичането на 5-дневния срок по чл. 100, ал. 5 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация; 4. изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация; 5. публикуването на решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 и 13; 6. получаването на решението за предварителен подбор или за приключване на диалога; 7. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 8. публикуването на обявлението за доброволна прозрачност. (2) Жалбата по чл. 196, ал. 5 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. (3) В случаите по ал. 1, т. 1 и 6, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.06.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Николай Атанасов Мишинев

VIII.2) Длъжност

Директор