Версия за печат

02709-2017-0032

BG-с.Борима, общ.Троян:

Решение за откриване на процедураРешение номер 44 от дата 19.06.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760016

BG315, Териториално поделение Държавно горско стопанство Борима /ТП ДГС/ към Държавно предприятие Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ Враца, ул.Девети септември № 14, За: Марин Миков Багаров, България 5672, с.Борима, общ.Троян, Тел.: 0670 62298, E-mail: dgsborima@abv.bg, Факс: 0670 62298

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170619maAR8539620.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Ремонт и поддръжка на сграден фонд собственост на ТП ДГС Борима

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Ремонт и поддръжка на сграден фонд собственост на ТП ДГС Борима- видовете дейности са подробно описани в Техническата спецификация приложена към документацията за участие в профила на купувача

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не се разделя на обособени позиции поради сродните дейности в строителството.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 50000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Решение № 1 по Протокол № 16 на УС на СЗДП от проведено заседание на 16.11.2017г. На основание чл.5 ал.2 т.13 от ЗОП, СЗДП ДП Враца е публичен възложител на обществени поръчки. Териториалното поделение с промяната на §9 от ПЗР на ЗОП не е възложител на обществени поръчки и прогнозната стойност е определена на база разходите за ремонт на сгради на всички ТП на СЗДП ДП. Съгласно чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП при стоителство на стойности от 270000 до 5000000лв. без ДДС Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОПV

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съобразно чл.196, ал.1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителя по процедура за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисия за защита от конкуренцията относно тяхната законосъобразност, вкючително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 (десет) дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл.197, ал.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.06.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Марин Минков Багаров

VIII.2) Длъжност

директор ТП ДГС Борима