Версия за печат

00652-2017-0008

BG-Септември:

Решение за откриване на процедураРешение номер 763 от дата 26.05.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, Община Септември, Община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Ивалина Табакова, България 4490, Септември, Тел.: 03561 7777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/124-96-00-24-17.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Покупка на горива: Бензин - А95Н и Дизел за нуждите на община Септември"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на горива чрез стокова борса за автомобилите на Община Септември. Прогнозни количества по видове горива +-10% (плюс, минус десет процента): Автомобилен бензин А 95Н - 16 000 литра. Дизелово гориво - 75 000 литра. Посочените количества са прогнозни и възложителят си запазва правото да заяви доставка на действително необходимите количества за срока на изпълнение на договора. Продължителност на борсовия договор - 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписването му.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл. 46, ал. 1, изр. второ от ЗОП, Възложителят не разделя поръчката на обособени позиции, тъй като счита за целесъобразно и съответстващо на интересите му цялостното изпълнение да се възложи на един изпълнител. Това се обуславя от факта, че предмета на поръчката попада в един клас, съгласно Общия терминологичен речник (CVP) и не включва разнородни дейности (доставки), поради което не е целесъобразно същата да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 186710 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 79, ал. 1, т.7 от ЗОП, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от Министъра на финансите и одобрен от Министерски съвет. В този случай, договорът за обществена поръчка, се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в условията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, с което се гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП. Списъкът е одобрен от Министерски съвет с ПМС №347 от 8 декември 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г., параграф 3, за изменение на ПМС №191 от 29 юли 2016 г. за одобряване на списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т.7 и чл. 191, ал. 1, т.6 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка се провежда по правилата на "Българска Стокова Борса" АД и приложимите разпоредби на ЗОП и ППЗОП. Не се одобрява и не се изпраща покана за участие до определени лица, съгласно чл. 64, ал.1 и чл. 65, ал. 1 от ППЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т.5 от ЗОП - от публикуване на решението за провеждане на процедура на договаряне без обявление по чл. 18, ал. 1, т.8 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Марин Василев Рачев

VIII.2) Длъжност

Кмет