Версия за печат

01267-2017-0002

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер РОБ16-ВК08-1213-63 от дата 14.03.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270511

BG411, Столична община - район Оборище, бул. Мадрид №1, За: Д. Милева - гл. юрисконсулт, Б. Габрова - ст. юрисконсулт, инж. Ст. Карагьозов, България 1505, София, Тел.: 02 8157636 ; 02 8157639 ; 02 8157618, E-mail: oborishte@so-oborishte.com, Факс: 02 9441667

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.so-oborishte.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.so-oborishte.com/.

I.2) Вид на възложителя

Друг: районна администрация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Упражняване на инвеститорски контрол във връзка с "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради" на територията на Столична община, район „Оборище“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Упражняване на инвеститорски контрол във връзка с "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради" на територията на Столична община, район „Оборище“ за: „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Марин Дринов“ № 26“ „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Проф. Асен Златаров“ № 3“ „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 38“

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не може да бъде разделена на обособени позиции, т.к. е свързана с предходна процедура, открита с решение № РОБ16-ВК08-1213-[7] от 13.10. 2016г., в която предметът на настоящата поръчка е бил самостоятелен предмет на обособена позиция № 10, а разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки изисква първоначално обявените условия да не бъдат съществено изменяни при повторното й възлагане чрез договаряне без предварително онявление

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3582.58 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно условията на раздел IV, т. IV.2.2. от обявление за обществената поръчка, одобрено на основание чл. 22, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с Решение № РОБ16-ВК08-1213-[7] от13.10.2016 г. на кмета на район „Оборище“ – СО за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на Столична община, район „Оборище“ по обособени позиции“ , определеният от възложителя краен срок за получаване на оферти е 17:00 часа на 21.11.2016 г. В рамките на определения за това срок в деловодството на район „Оборище“ – СО не са постъпили оферти за обособени позиции № 7 и 10 , което съгласно разпоредбата на чл. 110, ал. 1, т.1 от Закона за обществените поръчки е задължително основание за прекратяването им. С решение № РОБ16-ВК08-1213/41 от 24.02. 2017г. обществената поръчка за посочените обособени позиции е прекретана. Разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП дава възможност на възложителите да изберат процедура на договаряне без предварително обявление в случаите, в които при открита процедура не са постъпили оферти. Съгласно разпоредбата на чл. 110, ал. 4 от ЗОП възложителят може да открие нова процедура, след като решението за прекратяване е влязло в сила.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„СТРОЙГАРАНТ – 2005“ ЕООД, ЕИК 131324300 ГР. СОФИЯ 1606 РАЙОН КРАСНО СЕЛО УЛ. „ТУНДЖА“ № 15, ЕТ.4, АП. 8

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: РОБ16-ВК08-1213-[7] от 13.10.2016 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 01267-2016-0001

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Преговорите с поканения участник ще се проведат на 27.03. 2017г. от 10:00 часа в заседателната зала на район Оборище - Столична община, бул. Мадрид 1, гр. София.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, а именно е 10-дневен срок от публикуване на настоящото решение.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.03.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Васил Божидаров Цолов

VIII.2) Длъжност

Кмет на район "Оборище" - СО