Версия за печат

02711-2016-0089

BG-Провадия:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120111

BG331, ТП Държавно горско стопанство Провадия при СИДП ДП Шумен, гр.Провадия, кв.Север, За: Марин Маринов- ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Провадия, България 9200, Провадия, Тел.: 0518-42170, E-mail: dgs.provadia@dpshumen.bg, Факс: 0518-42176

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgsprovadia.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgsprovadia.sidp.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%E2%84%964-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 164 от 11.11.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2016-0089
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДГС Провадия за 2016 година“ .


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: РД09-2 от 19.01.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG333, Примекс ЕООД, ул.Ропотамо №7, България 9930, Каспичан, Тел.: 054-832600, E-mail: office@primex-bg.com, Факс: 054-832400

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДГС Провадия за 2016 година

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

30

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1800 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

20.02.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 91% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Съгласно клаузите на сключения договор, предвидените за извършване доставки са прогнозни и не обвързват Възложителя със задължителното им изпълнение след сключването му. Доставките се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката и до размера на прогнозния финансов ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката в случая в общ размер от 1800 лева без ДДС.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1633.78 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

21.02.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж.Живко Драгомиров Живков
VII.2)
Длъжност: директор на ТП ДГС Провадия