Версия за печат

00652-2017-0005

BG-Септември:

Решение за откриване на процедураРешение номер 188 от дата 16.02.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, Община Септември, Община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Даниела Малешкова, България 4490, Септември, Тел.: 00359 35617777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 00359 35617779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/104-96-00-8-17.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и/или проектиране на общински пътища в населените места на община Септември”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изработване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и/или проектиране на общински пътища в населените места на община Септември, обхваща отделни общински пътища в населени места в Община Септември, както следва: Описание на трасетата:1. с.Лозен – с.Ветрен дол Част от общинският път започва от края на регулацията на с. Лозен, преминава през землището на с. Лозен, навлиза в землището на с. Ветрен дол и завършва до път ІІ-84 /второкласен път от Републиканската пътна мрежа на България - с. Звъничево - гр. Разлог на километър 6,8/ - дължина около 2360 метра.2. гр.Ветрен Част от общинският път започва от края на регулацията на гр. Ветрен, преминава през гр. Ветрен по улица №52 и завършва до улица №1 /Републикански път ІІІ 3704/ - дължина около 600 метра.3. с.Семчиново Част от общинският път PAZ 2200 започва от края на регулацията на с. Семчиново, преминава през с. Семчиново по улица №2 и завършва до километър 5,9 на Републикански път ІІІ-8404 - дължина около 500 метра.4. с.Симеоновец Част от общинският път PAZ 2201 започва от края на регулацията на с. Симеоновец, преминава през с. Симеоновец по улица №2 и завършва до километър 4,8 на Републикански път ІІІ-8404 - дължина около 720 метра.5. с.Лозен Част от общинският път PAZ 2202 започва от път І-8 /първокласен път от Републиканската пътна мрежа на България – Калотина - Капитан Андреево на километър 179,2/ в с. Лозен и преминава по улица №4 до рехабилитиран участък - дължина около 370 метра.6. с.Ковачево Част от общинският път PAZ 2202 започва от улица №22 в с. Ковачево, преминава през с. Ковачево по улица №7 и улица №8 и завършва до улица №1 /общинският път PAZ 1128/ - дължина около 890 метра.7. с.Бошуля Част от общинският път PAZ 2204 започва от Републикански път ІІІ 3704 в с. Бошуля, преминава през с. Бошуля по улица №3 и завършва до края на регулацията на с.Бошуля - дължина около 260 метра.8. с.Карабунар Част от общинският път PAZ 2204 започва от края на регулацията на с. Карабунар, преминава през с. Карабунар по улица №1 и завършва до километър 14,9 на Републикански път ІІІ 8402 в с. Карабунар - дължина около 450 метра.9. с.Славовица Част от общинският път PAZ 1205 започва от края на регулацията на с. Славовица, преминава през с. Славовица по улица №1 и завършва до края на регулацията на с. Славовица посока с.Горно Вършило - дължина около 1 100 метра.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата поръчка не предвижда разделяне на обособени позиции с оглед на сходството и последователното изпълнение на предвидените услуги в ясна взаимосвързаност.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 27000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуги е с прогнозна стойност по голяма или равна на 264 033 без включен ДДС, възложителят провежда някоя от предвидените на чл. 20 от ЗОП процедури. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на разходването на финансови средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т.1 и ал. 2 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.02.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Марин Василев Рачев

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Септември