Версия за печат

00652-2017-0003

BG-Септември:

Решение за откриване на процедураРешение номер 125 от дата 31.01.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, Община Септември, Община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Даниела Малешкова, България 4490, Септември, Тел.: 00359 35617777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 00359 35617779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/101-96-00-4-17.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Изготвяне на технически проект за обект: „Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа, с обща дължина 11,440км. по улици в 9 броя населени места в Община Септември”"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка обхваща изготвяне на технически проект за обект: „Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа, с обща дължина 11,440км. по улици в 9 броя населени места в Община Септември изработване на техническия проект по част „ВиК“ и съпътстващите го части / Противопожарна безопастност, ВОБД, ПУСО и ПБЗ/ на улична мрежа в населените места на община Септември, обхваща отделни улици от регулациите в 9 броя населени места в Община Септември, както следва:гр. Септември – 6 броя улици с обща дължина на линейните водопроводи 4120м., гр. Ветрен – 5 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 2280м., с.Семчиново – 2 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 595м., с.Симеоновец – 3 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 570м., с.Варвара – 1 брой участък от улица с обща дължина на линейните водопроводи 290м., с.Ветрен дол – 6 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 1250м., с.Лозен – 3 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 1090м., с.Ковачево – 2 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 425м, с.Карабунар – 2 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 820м. Трасетата са подробно описани в Техническата спесификация към поръчката.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата поръчка не предвижда разделяне на обособени позиции с оглед на сходството и последователното изпълнение на предвидените услуги в ясна взаимосвързаност.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 55000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуги е с прогнозна стойност по голяма или равна на 264 033 без включен ДДС, възложителят провежда някоя от предвидените на чл. 20 от ЗОП процедури. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на разходването на финансови средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т.1 и ал. 2 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.01.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Марин Василев Рачев

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Септември