Версия за печат

00652-2017-0002

BG-Септември:

Решение за откриване на процедураРешение номер 124 от дата 31.01.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, Община Септември, Община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Даниела Малешкова, България 4490, Септември, Тел.: 00359 35617777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 00359 35617779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/100-96-00-3-17.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и проектиране на улична мрежа в населените места на община Септември”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Извършване на геодезическо заснемане на улична мрежа в населените места на община Септември, обхваща отделни улици от регулациите в 10 броя населени места в Община Септември, както следва:Описание на трасетата:гр. Септември – 3 броя участъци от улици - бул. „Съединение“ /изток/ - от о.т.277 /бул.“Възраждане“/ -370-371-494- до о.т.514 /бул.“Хр. Ботев“/, с дължина 280м.- ул. „20-ти Април“ - от о.т.276-275-274-273-495 до о.т.496 /бул.“Хр. Ботев“/, с дължина 415м. - парк в УПИ 1076, кв.74 /в двора на Медицински център 1/гр. Ветрен – 5 броя участъци от улици - ул. „33-та“ от о.т.192 /площад/ -197-203-237-247 до о.т.271 /над църква/, с дължина 560м., в т.ч.:= в участък от о.т.197 до о.т.203 = в участък от о.т.203 до о.т.237 - ул. „51-ва“ и „52-ра“ от о.т.203 /ул.„33-та“/ -205-232-230-256-260 до о.т.261 /изход за с. Славовица/, с дължина 480м.- ул. „52-ра“ от о.т.148 /площад/ -191-190-194 до о.т.207/ул.„51-ва“/, с обща дължина 395м., в т.ч.:= в участък от о.т.148 до о.т.194 - с дължина по 170м - ул. „51-ва“ от о.т.207 /ул.„52-ра“/ -208-209 до о.т.211 - с дължина 230м. - ул. „6-та“ и „53-та“ от о.т.71 /над „Винпром“/ -72-77-78-79-80-82-86-85 до о.т.84 /кв.37/, с дължина 615м. с.Семчиново – 3 броя участъци от улици - ул. „20-та“ от о.т.11 /ул.“1-ва“/ -41-12 до о.т.14, с дължина 255м. - ул. „31-ва“ от о.т.109 -105-104-103 до о.т.102 /ул.“31-ва“/, с дължина 340м. - ул. „38-ва“ от о.т.69 -294-99-94 до о.т.91, с дължина 260м. с.Симеоновец – 3 броя участъци от улици - ул. „15-та“ /о.т. 115-114/, от ул. „1-ва“ до ул.“24-та“, с дължина 135м. - ул. „17-та“ /о.т. 145-146-147-138-137-136-135/, от кв.34-33 до ул„1-ва“, с дължина 255м. - ул. „21-ва“ /о.т. 134-133-122/, от ул„1-ва“ до кв.18, с дължина 180м. с.Варвара – 1 брой участък от улица - ул. „14-та“ /о.т. 13-14-15-16-231-17-190/, с дължина 290м. с.Ветрен дол – 6 броя участъци от улици - ул. „11-та“ от 37м южно от о.т. 163-148 /без главна ул./ -147 до о.т.135, с дължина 105+145= 250м. - ул. „12-та“ и ул. „16-та“ /о.т. 146-137-167-138/, с дължина 390м. - ул. „……“ от о.т. 142 /ул.“1-ва“/ -143 до о.т.144 /ул.“10-та“/, с дължина 120м. - ул. „8-ма“ /о.т. 159-160-161/, с дължина 140м. - ул. „33-та“ и „32-ра от о.т. 150 /ул.“1-ва“/ -151-152- до о.т.153, с дължина 350м. с.Лозен – 3 броя участъци от улици - ул. „15-та“ от о.т. 79 /ул.“20-та“/, -77-64-63-60-57-56-51 до о.т.18 /главна ул. „1-ва“/, с дължина 750м. - ул. „13-та“ от о.т. 19 /главна ул. „1-ва“/ до о.т.11 /ул.“15-та“/, с дължина 170м. - ул. „12-та“ от о.т. 21 /главна ул. „1-ва“/ -14 до о.т.10 /ул.“15-та“/, с дължина 170м. с.Ковачево – 2 броя участъци от улици - ул. „7-ма“, „9-та“ и „8-ма“ от о.т.94 /при У-ще/ -93-91-90 до о.т.15 /главна ул. „1-ва“/, с дължина 315м. - ул. „23-та“ от о.т.87 /главна ул. „1-ва“/ до о.т.123 /ул.“10-та“/, с дължина 110м. с.Карабунар – 2 броя участъци от улици - ул. „7-ма“ от о.т. 105 /площад/ -106-107 до о.т.113 /Училище/, с дължина 205м. - ул. „16-та“ от о.т.96 /главна ул. „1-ва“/ -109-69- 183/модт/ - 186-189 до о.т.191 /изход за с. Калугерово и Памидово/, с дължина 615м. с.Виноградец – 2 броя участъци от улици - ул. „……“ о.т. 180-182-183-186-224-220-221-222 до о.т. 211, с дължина 483м - ул. „……“ о.т. 188-216-215-214-204-203 до о.т. 2202, с дължина 428м

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата поръчка не предвижда разделяне на обособени позиции с оглед на сходството и последователното изпълнение на предвидените услуги в ясна взаимосвързаност.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 50000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуги е с прогнозна стойност по голяма или равна на 264 033 без включен ДДС, възложителят провежда някоя от предвидените на чл. 20 от ЗОП процедури. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на разходването на финансови средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т.1 и ал. 2 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.01.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Марин Василев Рачев

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Септември