02711-2017-0008

BG-Провадия:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-08-01 от дата 11.01.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120111

BG331, ТП Държавно горско стопанство Провадия при СИДП ДП Шумен, кв.Север, За: Марин Маринов-- ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Провадия, България 9200, Провадия, Тел.: 0518 42170, E-mail: dgs.provadia@dpshumen.bg, Факс: 0518 42176

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sidp.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://wp.me/p82ovF-cpf.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали доставени от изпълнителя за служебни леки и товарни автомобили, и мотоциклети на ТП Държавно горско стопанство „Провадия“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДГС Провадия, съгласно техническа спецификация“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали доставени от изпълнителя за служебни леки и товарни автомобили, и мотоциклети на ТП Държавно горско стопанство „Провадия“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДГС Провадия, съгласно техническа спецификация“ Изисквания към услугата. Профилактиката , ремонта и сервизното обслужване на автомобилите и мотоциклетите включва: Техническо обслужване на МПС и мотоциклети - извършва се след изминаване на определен пробег, определен от фирмените стандарти на производителя; Консумативи са експлоатационните течности в МПС и мотоциклети (масла, антифриз, , хидравлични и спирачни течности, фреон и др.подобни) . Текущ ремонт на МПС и мотоциклети - извършва се при установена в резултат на техническото обслужване или на периодичен технически преглед необходимост; Периодични технически прегледи на МПС и мотоциклети по съгласуван с възложителя график-извършват се за установяване състоянието на основните възли и системи, осигуряващи безопастността на движение на автомобилите и мотоциклетите; Доставка и влагане на резервни части, материали и консумативи, свързана с изброените дейности. Доставка , осъществена чрез покупка на резервни части, материали и консумативи, след изрична заявка от ТП ДГС Провадия. Обща прогнозна стойност -14400/четиринадесет хиляди и четиристотин/ лева без ДДС от които прогнозно до 4500 лв. за ремонт (труд) , прогнозно до 8300 лв. за резервни части, и прогнозно до 1600 лв. за консумативи -експлоатационни течности.За посочената сума се сключва договор, но Възложителят не се ангажира с усвояване в пълен обем.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Възлагането на поръчката без разделяне на обособени позиции единствено гарантира постигане на оптимален резултат и предотвратява евентуален риск от несъвместимост на извършеният ремонт и влагането на различни резервни части, материали и консумативи,. Целта на възлагането на поръчката в рамките на един предмет без обособяване на позиции е : * да се избегнат рисковете, свързани с качеството на извършеният ремонт и вложените резервни части, материали и консумативи, предмет на настоящата обществена поръчка по отношение на пълна съвместимост на ремонта , монтажа и влагането им * да се постигне оптимален процес на управление на целия процес по извършване на услугата по ремонт , доставката и влагането на резервни части , материали и консумативи и един отговорен контрагент за дейностите в пълен обем. Възложителят е предоставил възможност на участниците за избор на доставяните резервни части, които трябва да бъдат в съответствие с посочените в техническа спецификация артикули или еквивалентни, да бъдат оригинални или еквивалентни, фабрично нови и неупотребявани и да имат експлоатационни характеристики равни или по-добри от тези които заменят, с гаранционен срок не по-малък от гаранционният срок на производителя (за които е съотносимо).

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 14400 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 605100 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно общ утвърден прогнозен финансов ресурс на СИДП ДП- гр. Шумен за 2017 година в размер от 605100 лева без ДДС по т.4- 304600 лева без ДДС за доставка на резервни части за служебни МПС , т.54 – 69000 лева без ДДС за доставка смазочни материали, антифриз и други консумативи за служебните МПС от Раздел "Доставки" и т.1- 231500 лева без ДДС за ремонт на леки автомобили, товарни автомобили (с изключение на автомобилите на изплащане) и на селскостопанска техника от Раздел "Услуги" от Приложение №1 към Заповед №356/29.11.2016г . на директора на Североизточно държавно предприятие - гр.Шумен и във връзка с разпоредбата на чл.20, ал.9 от ЗОП.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Мотиви за избор на процедура Открита процедура за възлагане на обществената поръчка: прогнозната стойност на обществената поръчка към датата на решението за нейното откриване е 14400 /четиринадесет хиляди и четиристотин/ лева без ДДС и при изчисляване на същата Възложителят е включил всички плащания без данък върху добавената стойност (ДДС), които са му известни към този момент. Съгласно чл.20, ал.1, т.1 , б.“б“ от Закона за обществените поръчки, когато планираната за провеждане обществена поръчка за доставки и услуги има прогнозна стойност по- голяма или равна на 264033 лева , публичните възложителят провежда процедурите по чл.18, ал.1, т.1-11 от ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице обстоятелствата за провеждане на ограничена процедура, състезателен диалог или договаряне , безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Настоящата процедура е открита, съгласно Заповед №356/29.11.2016г на Директора на СИДП ДП – Шумен

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

в 10-дневен срок по реда на чл. 197 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.01.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Живко Драгомиров Живков

VIII.2) Длъжност

директор на ТП ДГС Провадия, оправомощен със заповед №356/29.11.2016г. на директора на СИДП ДП Шумен