Версия за печат

04999-2016-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 185 от дата 31.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000667871

BG411, 17 Средно училище Дамян Груев, район Красна поляна, ж.к. Запааден парк №132, За: Антоан Тонев, Директор на 17 СУ Дамян Груев, България 1373, София, Тел.: 00359 29203050, E-mail: 17su.damian.gruev@gmail.com, Факс: 00359 29203050

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.17sou-sofia.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.17sou-sofia.eu/profil.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Договаряне без предварително обявление по реда на ЗОП с предмет: Доставка на топлинна енергия за 17 СУ Дамян Груев , гр. София.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на топлинна енергия- парно и топла вода за нуждите на 17 СУ Дамян Груев, гр. София. Договорът за ОП ще се сключи за две години. Прогнозната стойност на поръчката е 100000 лева без ДДС. Посочената прогнозна стойност на ОП е определена на база приблизително предходно потрабление на доставката, възложена през предходните 12 месеца от Възложителя. Реалната стойност на договора може да бъде по-малка или по-голяма от посочената и ще бъде определена според реалното потрабление на обектита за периода на договора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не може да бъде разделена на обособени позиции, тъй като частите от предмета на обществената поръчка поради своето естество не могат да бъдат възложени на повече от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 100000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Необходимо е да се избере доставчик на топлинна енергия за нуждите на 17 СУ Дамян Груев, гр. София за период от две години, считано от датата на сключване на договора. В сградата на училището е изградена абонатана станция, захранвана чрез топлопреносна мрежа отбслужвана от „Топлофикация-София” ЕАД. Дейностите по производство и пренос на топлинна енергия подлежат на лицензиране по Закона за енергетиката. В регистъра на издадените лицензии от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за дейността „производство на топлинна енергия" е издадена лицензия № Л-031-02/15.11.2000 г. и лицнзия №Л-033-05/l5.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия" за територията на гр. София. Издадени са за срок от 20 години, а титуляр е „Топлофикация - София" ЕАД* (№ 20 в регистъра на издадените лицензни от Комисия за енергийно и водно регулиране КЕВР)(*преобразувано предприятие „Топлофикация - София" АД). Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ). Дейността по пренос на топлинна енергия подлежи на лицензиране, като според чл. 43, ал. 2, т. 3 от същия закон за една обособена територия се издава само една лицензия. Отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката, респ. при възлагането на договор с такъв предмет е обосновано прилагането на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в" от ЗОП. „Топлофикация - София" ЕАД притежава изключителното право да осъществява дейността „пренос на топлинна енергия" за територията, на която се намира обекта на обществената поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Преговорите ще се проведат на 08.11.2016 г. /вторник/ от 11:00 часа в сградата на 17 СУ „Дамян Груев”, гр. София, район „Красна поляна”, ж.к. „Западен парк”, ул. „Суходолска-2” №132.Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: 17 СУ „Дамян Груев”, гр. София, район „Красна поляна”, ж.к. „Западен парк”, ул. „Суходолска-2” №132. Срокът за получаване на документите е до 07.11.2016г 17:00 часа. Сключването на договор с избрания изпълнител ще се осъществи на основание чл.112, ал.7, т.1, буква а от ЗОП преди изтичане на 14 дневния срок от уведомяване на страните. При подписване на договора определения изпълнител да представи следните документи:1.Удостоверение за актуално състояние 2. Документ за липса на задължения към НАП 3.Документ за липса на задължения към Общината по регистрация на дружеството; 4. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП. Важно! Цялата документация по процедурата е обявена на профила на купувача с адрес: http://www.17sou-sofia.eu/profil.html

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Антоан Димитров Тонев

VIII.2) Длъжност

Директор на 17 СУ Дамян Груев