Версия за печат

00085-2016-0025

BG-гр.София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1461 от дата 31.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

BG42, Военномедицинска академия, бул. Св.Георги Софийски №3, За: инж.Станимир Янчев, инж. Йорданка Митева, България 1606, гр.София, Тел.: 02 9225235; 02 9225965, E-mail: stanimiryanchev@vma.bg, Факс: 02 9526536

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника, включваща труд, профилактика, настройки, ремонти, подмяна на основни консумативи и филтри, a при необходимост и извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части за нуждите на подчинените на ВМА структури по две обособени позиции: Обособена позиция I БДПЛР – гр. Банкя и Обособена позиция II БДПЛР – гр. Хисаря

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника, включваща труд, профилактика, настройки, ремонти, подмяна на основни консумативи и филтри, a при необходимост и извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части за нуждите на подчинени на ВМА структури по две обособени позиции: Обособена позиция I БДПЛР – гр. Банкя и Обособена позиция II БДПЛР – гр. Хисаря. Услугите по извършване на абонаментна сервизна поддръжка и профилактични технически прегледи ще се предоставят, както следва: 1. За обособена позиция: І БДПЛР - гр. Банкя се изисква извършването пълна абонаментна сервизна поддръжка и профилактика на всички системи и съоръжения, съгласно техническата спецификация, 3 пъти годишно /по график, съгласуван с Изпълнителя и утвърден от Възложителя/ и при необходимост извършване на ремонтни дейности, вкл. доставка и подмяна на резервни части по заявка на Възложителя. 2. За обособена позиция: II БДПЛР - гр. Хисаря се изисква извършването пълна абонаментна сервизна поддръжка и профилактика на всички системи и съоръжения, съгласно техническата спецификация, 4 пъти годишно /по график, съгласуван с Изпълнителя и утвърден от Възложителя/ и при необходимост извършване на ремонтни дейности, вкл. доставка и подмяна на резервни части по заявка на Възложителя. 3. Описание на дейностите, включени в абонаментна сервизна поддръжка и профилактичните прегледи на климатична и вентилационна техника за Обособени позиции І и II: Профилактичните прегледи са цялостна проверка на изправността на техниката и включват: 3.1. Основно почистване и измиване на външните тела на стайните климатизатори и водохлаждащите агрегати. 3.2. Почистване и дезинфекция на филтрите, топлообменните повърхности и корпусите на вътрешните тела на стайните климатизатори и всички видове вентилатори. 3.3. Почистване и дезинфекция на рекуперативните, отоплителните и охладителните топлообменици в климатичните и вентилационни камери. 3.4. Смяна на батериите на всички дистанционни управления, при необходимост и/или заявка. 3.5. Проверка на стойностите на входното напрежение и консумирания ток на електрозахранващи табла, на електродвигатели, на контролни, изпълнителни и сигнализиращи компоненти, елементи, компресори и вентилатори на всички климатични и вентилационни системи, водоохлаждащи агрегати /чилъри/, абонатни станции и помпи на територията на съответната база /включително всички съоръжения разположени в дворна, стенна и покривна част на територията на съответната база. 3.6. Гресиране, смяна на ремъци и други консумативи при необходимост. 3.7. Извършване на проверки за херметичност на системите, съгласно чл.3 на регламент (ЕО) №842/2006г. 3.8. Проверка на температурата на входящ и изходящ въздух от системите, а при необходимост и проверка на температурата в съответното помещение. 3.9. Проверка изправността на тръбните разводки и арматура на отоплителните и охлаждащи контури. 3.10. Подмяна на консумативи по подадена заявка и/или съгласно техническата спецификация, и/или при необходимост за осигуряване на безопасна и безаварийна непрекъсната работа на климатичната и вентилационна техника 3.11. Други превантивни дейности пряко свързани с осигуряване на безопасна и безаварийна работа на климатичната и вентилационна техника, абонатни станции, водоохлаждащи станции /агрегати/ и захранващи табла, контролно измервателни прибори и автоматика.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 16000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № 1828 от 07.12.2015 г. на Началника на Военномедицинска академия /ВМА/ на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ (отм.) е прекратена обособена позиция IV: БДПЛР – Банкя и обособена позиция V: БДПЛР – Хисаря с предмет: „Абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника, включваща труд, профилактика, настройки, ремонти, подмяна на основни консумативи и филтри, a при необходимост и извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части за нуждите на ВМА и подчинените им структури по пет обособени позиции”, открита с Решение № 1202 от 07.08.2015 г. , УИН на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 00085-2015-0018. Откритата процедура е прекратена частично, тъй като в срока за подаване на оферти – до 15:00 часа на 17.09.2015г. в деловодството на ВМА не е подадена нито една оферта за участие по позиция IV: БДПЛР – Банкя и позиция V: БДПЛР – Хисаря. Решението не е обжалвано и е влязло в сила. Провеждането на договаряне без обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 ЗОП е свързано с неуспешно проведена открита процедура, поради това че не е подадена нито една оферта или заявление за участие, т. е. предходната процедура е прекратена на конкретно правно основание (чл. 39, ал. 1, т. 1 ЗОП - отм.), с влязло в сила решение на възложителя. В конкретния случай договарянето е предшествано от открита процедура, чийто ред за провеждане осигурява възможност за конкуренция между всички заинтересовани лица, които са могли да подадат оферта за участие. Липсата на подадени оферти, предполага, че пазарът не е бил заинтересован от изпълнението на възлаганата поръчка. При това положение на възложителя се дава възможност да отправи покана към едно или повече определени от него лица, които счита за потенциални изпълнители на поръчката. Второто изискване за законосъобразност на процедурата на договаряне без обявление е предварително обявените условия да не са съществено променени. Това означава, да се възлага по същество при същите условия, които вече са оповестени публично чрез предходната процедура. Посоченото предполага никое от тези условия да не е променено или промяната да е несъществена. В настоящия случай са налице и двете изискуеми от закона предпоставки, което обуславя приложимостта на процедурата. Във връзка с необходимостта от извършване на дейности по абонаментна сервизна поддръжка и профилактика с подмяна на основни консумативи и филтри на климатична и вентилационна техника и извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части при необходимост за нуждите на БДПЛР– Банкя и БДПЛР – Хисаря към ВМА използва правната възможност по чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП , за да открие и проведе процедура на договаряне без обявление като първоначалните условия на възлагане на поръчката не са съществено променени. Предвид разпоредбата на чл. 223 от ППЗОП възлагането по реда на чл. 79, ал.1, т.1 от ЗОП не подлежи на предварителен контрол от изпълнителния директор на АОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"Нактайм" ЕООД, гр. София; „Веолия Енерджи Сълюшън България” ЕАД, гр. София и до всички заинтересовани потенциални изпълнители.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 1202 от 07.08.2015 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00085-2015-0018

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички изисквания и условия за участие и провеждане на процедурата по договаряне без предварително обявление са посочени в поканата за участие и приложенията към нея, които са публикувани в Профила на купувача на възложителя и от където е осигурен безпрепядствен достъп на всички заинтересовани потенциални изпълнители. Линк към профила на куповача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби са съгласно чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Полк. проф. д-р Любомир Светославов Алексиев, д.м.

VIII.2) Длъжност

Заместник- началник на ВМА по войсковото медицинско осигуряване в страната и извън територията на страната, упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП със Заповед № 596/ 22.04.2016 г.на началника на ВМА