Версия за печат

00085-2016-0021

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1180 от дата 26.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

BG411, Военномедицинска академия, бул. „Георги Софийски” № 3, За: Елисавета Михайлова, подп. инж. Оливер Океанов, България 1606, София, Тел.: 02 9225214, E-mail: elisaveta@vma.bg, Факс: 02 9526536

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Периодична доставка на хигиенни и почистващи материали и уреди за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката обхваща извършване на периодични доставки на хигиенни консумативи и пособия за почистване по видове и количества, за които е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел II „Техническа спецификация” и Приложения № 1 и 2, които са неразделна част от документацията. Документацията на поръчката е публикувана в Профила на купувача и може безпрепятствено да се ползва от всяко заинтересовано лице. Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 : Доставка на почистващи и перилни препарати и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 : Доставка на уреди и пособия за почистване. Прогнозното количество на отделните видове почистващи и перилни препарати, както и на пособията за почистване са посочени в техническата спецификация, част от документацията на поръчката, публикувана в профила на купувача на възложителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 265432.92 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура се провежда след частично прекратяване на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хигиенни и почистващи материали и уреди за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната по три обособени позиции”: Обособена позиция № 1 : Доставка на хигиенни изделия от хартия; Обособена позиция № 2: Доставка на почистващи и перилни препарати; Обособена позиция № 3: Доставка на уреди и пособия за почистване. Уникален номер на обществената поръчка в АОП: 00085-2016-0012. Обособени позиции с № 2 и 3 на горецитираната обществена поръчка са прекратени, поради това, че участниците по тези две позиции са отстранени от процедурата. С оглед на това няма определени изпълнители и няма сключени договори за изпълнение на поръчката. Участниците по прекратените две обособени позиции са отстранени, поради това, че същите не отговарят на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката и са налице основания за отстраняване, посочени от възложителя в обявлението на поръчката или документацията на същата. С оглед на това офертите на отстранените участници се явяват неподходящи по смисъла на § 2, т. 25 от ЗОП. При обявяване провеждането на договарянето първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени. Поради наличието на две предпоставки, регламентирани в чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно: при откритата процедура всички подадени оферти са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени е налице правно основание за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

КООПЕРАЦИЯ ПАНДА, ХИГИЯ БУЛС БГ ЕООД, ЕВРОТУР ЕООД, КУКУДА ГРУП ООД, МЕКСОН ООД и до други заинтересовани лица.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички изисквания и условия за участие и провеждане на процедурата по договаряне без предварително обявление са посочени в поканата за участие и приложенията към нея, които са публикувани в Профила на купувача на възложителя и от където е осигурен безпрепятствен електронен достъп на всички заинтересовани лица.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби са съгласно чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Полк. проф. д-р Любомир Светославов Алексиев, д.м.н

VIII.2) Длъжност

Заместник- началник на ВМА по войсковото медицинско осигуряване в страната и извън територията на страната, упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП със Заповед № 596/ 22.04.2016 г.на началника на ВМА