Версия за печат

00774-2016-0004

BG-Стара Загора: Проектиране и изпълнение

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107, За: Мария Боянова, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813; 042 614806, E-mail: m.boyanova@starazagora.bg, Факс: 042 259132; 042 601540

Място/места за контакт: Общинска администрация Стара Загора, стая № 306 , ет. 3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.starazagora.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.starazagora.bg/bg/protseduri-po-zop/izp-lnenie-na-inzhenering-proektirane-i-izp-lnenie-na-smr-v-v-vr-zka-s-realizatsiyata-na-natsionalnata-programa-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilnite-zhilischni-sgradi-na-teritoriyata-na-obschina-stara-zagora-po-oboso.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по обособени позиции ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Жилищна сграда с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Ген. Гурко“, бл. №100, вх. „0“, „А“, „Б“, „В“, „Г“, „Д“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Жилищна сграда с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“ № 32, вх. „0”, „А”, „Б”, „В” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Жилищна сграда с административен адрес: гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. №104, вх.“0“, „А“, „Б“, „В“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: „Жилищна сграда с административен адрес: с.Богомилово, Община Стара Загора, ул. „Берое“, бл. №8, вх. „А“, „Б“, „В“, „Г“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: гр. Стара Загора
Код NUTS: BG344
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по обособени позиции ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Жилищна сграда с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Ген. Гурко“, бл. №100, вх. „0“, „А“, „Б“, „В“, „Г“, „Д“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Жилищна сграда с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“ № 32, вх. „0”, „А”, „Б”, „В” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Жилищна сграда с административен адрес: гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. №104, вх.“0“, „А“, „Б“, „В“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: „Жилищна сграда с административен адрес: с.Богомилово, Община Стара Загора, ул. „Берое“, бл. №8, вх. „А“, „Б“, „В“, „Г“ Обществената поръчка е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 71315000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Архитектурно проектиране на сгради

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
1361950 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Показател ФО - „финансова оценка“ ; тежест: 50
Показател: Показател ТО „техническа оценка“; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 707425 от 13.01.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1139 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:„Жилищна сграда с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Ген. Гурко“, бл. №100, вх. „0“, „А“, „Б“, „В“, „Г“, „Д“
V.1) Дата на сключване договора
12.05.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
04.04.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД СК - Айтос; ЕИК 176169502, ул. Христо Ботев № 52, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 615580

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 2484556.38 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1361950 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

29.06.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. "Трейс - София“ ЕАД, гр. София 2. ДЗЗД „СК - Айтос“, гр.Стара Загора, участници: Информат ООД, гр. Стара Загора, Билд ООД, гр. Стара Загора, Монтажинженеринг АД, гр. Стара Загора


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор