Версия за печат

00233-2012-0012

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130823243

ДП Национална компания Железопътна инфраструктура, бул.Княгиня Мария Луиза №110, За: Албена Мечкарова, Република България 1233, София, Тел.: 02 9322915, E-mail: a.mechkarova@rail-infra.bg, Факс: 02 9310663

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки и административно обслужване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.rail-infra.bg.

Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: поддържане на жп инфраструктура

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Договор с предмет:"Изграждане на 20 броя автоматични прелезни устройства", въз основа на сключено Рамково споразумение № № 4215/27.12.2012 г.с предмет: „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”, за обособена позиция №2 ., с предмет: „Рехабилитация и модернизация на високо, средно и ниско волтови съоръжения, слаботокови, осигурителни и телекомуникационни съоръжения, които осигуряват нормалната експлоатация на жп инфраструктура”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
жп гара Сливен
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Сключен договор № 5430/15.06.2016 г. на основание рамково споразумение № 4215/27.12.2012 г. с предмет:„Изграждане на 20 броя автоматични прелезни устройства” Изпълнението на договора включва: 1.Етап І – изготвяне на работни проекти за съответните части, включващ подробни количествено-стойностни сметки за видовете строително-монтажни работи, съгласно условията на документацията за участие в процедурата и приетата оферта на Изпълнителя – неразделни части от договора; Етап ІІ – изпълнение на строително – монтажни дейности, съгласно съгласуван и одобрен работен проект от Етап І в съответствие с представената от Изпълнителя количествено-стойностна сметка, придружена от анализи за всеки вид работа и линеен график, одобрен от Възложителя, изготвяне на екзекутивна документация (включително кадастрално заснемане) за предоставяне на Агенцията по геодезия, картография и кадастър съгласно чл. 175, ал 5 от ЗУТ, съдействие на строителния надзор за изготвяне на технически паспорт и въвеждане в експлоатация, доставка на резервни части и апаратура.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71320000, 45231600

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на далекосъобщителни линии

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
6044507.29 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: предложена цена; тежест: 70
Критерий: срок на изпълнение на поръчката; тежест: 20
Критерий: техническо описание на изпълнение на поръчката; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 41 - 066374 от 29.02.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 5430 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.04.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ЕТС ТЕХНОЛОДЖИ ДЗЗД, ЕИК 176432638, ул. Шандор Петьофи №13-15, рбЪЛГАРИЯ 1606, София, Тел.: 02 9809885, E-mail: tsv@mail.bg, Факс: 02 9531176

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 6044507.29 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ДП Национална компания Железопътна инфраструктура, отдел Правен, бул.Княгиня Мария Луиза №110, Република България 1233, София, Тел.: 02 9323598, Факс: 02 9310663

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.06.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД “ЕМИС 2012” гр. София 1715,Младост 4, ул. “Д-р Атанас Москов” №40 БЦ Витоша, ет.4: -"ЕНЕМОНА"АД -"МАРМЕТ"ООД 2.ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ”ТБС 2012-2016” гр. София 1271, ул. „Кирил Благоев” №14: - ДП ТСВ - ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД - "ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО"ЕООД 3. “ЕТС ТЕХНОЛОДЖИ” ДЗЗД гр. София 1606, ул. “Шандор Петьофи” №13-15: - "ВОДСТРОЙ-98"АД -"ХИДРОСТРОЙ"АД - "БАЛКАНТЕЛ"ООД - "БОНЕТИ"ЕООД