Версия за печат

00265-2016-0073

BG-Раднево:

Решение за откриване на процедураРешение номер 95 от дата 27.06.2016 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 833017552

BG344, Мини Марица- изток ЕАД, ул. Георги Димитров №13, За: Ирена Видева - експерт търговия; Милен Минчев - Ръководител звено Технологична механизация, отдел Механооборудване, България 6260, Раднево, Тел.: 0359 41783305/3130/, E-mail: i_videva@marica-iztok.com, Факс: 0359 41783363

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.marica-iztok.com..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.marica-iztok.com/aop.php?mode=1.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на булдозери" - реф. № 62/2016 - ЗОП.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на 30 броя нови и неупотребявани булдозери, с технически характеристики, посочени в Техническа спецификация, приложена към документацията за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предмет на поръчката е доставка на един вид булдозери с определени технически характеристики, което прави невъзможно разделянето й на обособени позиции. Предметът на поръчката е обективно неделим.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 24900000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На обжалване подлежат актовете, действията и бездействията на възложителя, посочени в чл.196 от ЗОП, като подаването на жалба е обвързано със сроковете по чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.06.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Андон Петров Андонов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор