Версия за печат

00797-2016-0053

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1674 от дата 24.06.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

BG341, Община Бургас, ул. Александровска № 26, За: Боряна Балабанова; инж.Веселина Цакова, България 8000, Бургас, Тел.: 0359 56907460; 056 907351, E-mail: b.balabanova@burgas.bg, Факс: 0359 56841996

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/27000.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Бургас“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.17“ Обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.64А“ Обособена позиция № 3 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Възраждане бл.43“ Обособена позиция № 4 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.71“ Обособена позиция № 5 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл. 97“ Обособена позиция № 6„Сграда с административен адрес, гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“ бл.132, вх.1, вх.2, вх.3 и вх.4“; Обособена позиция № 7 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.33“ Обособена позиция № 8 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.25“ Обособена позиция № 9 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.37“ Обособена позиция № 10 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.5 и бл.5А“ Обособена позиция № 11 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.38“ Обособена позиция № 12 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.14“ Обособена позиция № 13 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.34“ Обособена позиция № 14 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл.65, вх.1 и вх.2“ Обособена позиция № 15 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл.7“ Обособена позиция № 16 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ бл.68А“ Обособена позиция № 17 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ бл. 20А“ Обособена позиция № 18 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ бл.30-вх.5,вх.6,вх.7 и вх.8“ Обособена позиция № 19 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.22“ Обособена позиция № 20 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.55 вх.5 и вх.6“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Бургас“ по 20 обособени позиции, подробно описани в разделите за всяка обособена позиция. Основни дейности: 1.Разработване на технически проект, включително необходимите работни детайли за нуждите на обновяването. 2. Упражняване на авторски надзор; 3. Извършване на строително-ремонтни работи.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 20402424.56 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.06.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Чанка Иванова Коралска

VIII.2) Длъжност

Заместник кмет „Строителство инвестиции и регионално развитие“