Версия за печат

00704-2015-0001

BG-гр. Севлиево:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

БЯЛА ЕООД, ул. Н. Петков № 6, За: Кристиян Даскалов, Република България 5400, гр. Севлиево, Тел.: 0675 33557, E-mail: bjala@abv.bg, Факс: 0675 33555

Място/места за контакт: гр. Севлиево, ул. Н. Петков 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik-sevlievo.com.

Адрес на профила на купувача: www.vik-sevlievo.com.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

ВодаРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: РД-05-24 от 20.04.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00704-2015-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка на горива за моторните превозни средства и за отопление на сгради: бензин безоловен А 95-Н - 11 000 л., дизелово гориво - 45 000 л. и газьол - за отопление - 10000 л. Срок на доставката: 12 месеца, считано от датата на сключване на договора за доставка.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 165 от 29.05.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ХЕРОС ЕООД, ЕИК 817047610, ул. Любен Каравелов № 26, Република България 5300, гр. Габрово, Тел.: 066 807701, E-mail: heros@mbox.contact.bg, Факс: 066 800830

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на газьол за отопление.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
12340 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

15.05.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
10667 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

27.05.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Кристиян Даскалов
Длъжност: управител