Версия за печат

05218-2015-0002

BG-Габрово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Регионален исторически музей Габрово, ул.Николаевска №10, За: Росен Йосифов, България 5300, Габрово, Тел.: 0895 639520, E-mail: museum_gabrovo@abv.bg

Място/места за контакт: Регионален исторически музей Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://h-museum-gabrovo.bg/..

Адрес на профила на купувача: http://h-museum-gabrovo.bg/?page_id=2256.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Отдих, култура и религияРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 2 от 06.11.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
05218-2015-0002
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата процедура е доставка на: - Специализирани скенери за сканиране: на книги, периодика, редки и ценни материали, фотографии, филмови ленти, негативи и диапозитиви, монети, включително релефни и 3D изображения; - Работни и графични станции; - Специализирани сървъри за съхранение на дигитално съдържание; - Непрекъсваеми токоизточници; - Комуникационно оборудване; - Специализиран софтуер за: графична обработка, управление на Бази данни от дигитални копия на обекти на Дигиталната библиотека; - Електронен каталог за описание обектите на Дигиталната библиотека, съгласно международни стандарти; - Инсталиране, монтаж и обучение на служителите, гаранционна поддръжка на доставената техника и оборудване. Обхват на дейностите по поръчката: Обхватът на дейността е съгласно Техническа спецификация, приложение към документацията за участие.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 4 от 26.01.2016 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Стемо ООД, ул.Николаевска №48, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800452, E-mail: main@stemo.bg, Факс: 066 800453

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на компютърно оборудване, сканираща техника, специализиран софтуер, и обучение на служителите, за нуждите на проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

40

ІII.7) Стойност посочена в договора
297875.05 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

21.04.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
297875.05 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

20.05.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Красимира Христова Чолакова
Длъжност: Директор на Регионален исторически музей Габрово