Версия за печат

01261-2016-0001

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН КРЕМИКОВЦИ, кв. Ботунец, За: Зам.-кмет - Лилия Донкова, РБългария 1870, София, Тел.: 02 9041042, E-mail: donkova_kre@abv.bg, Факс: 02 9945259

Място/места за контакт: Район Кремиковци - Столична община

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kremikovci.org.

Адрес на профила на купувача: http://kremikovci.org/index.php/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/item/175-68001.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: районна администрация

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Кремиковци“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1-Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Кремиковци, бл. 4А 2. Обособена позиция №2- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, гр. Бухово, бл. 21 3. Обособена позиция №3 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Кремиковци, бл. 4А (по обособена позиция 1) 4. Обособена позиция №4 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, гр. Бухово, бл. 21 (по обособена позиция 2)

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: район Кремиковци - Столична община
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“ по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1 Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Кремиковци, бл 4А., находящ се в гр. София, ж.к Кремиковци, въведен в експлоатация 1997 г., състоящ се от 54 апартамента, етажа 6.Общата разгъната застроена площ е 4482,01 2. Обособена позиция №2 Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, гр Бухово, бл. 21., находящ се в гр. София, гр. Бугово, въведен в експлоатация 1982, състоящ се от 36 апартамента, етажа 6.Общата разгъната застроена площ е 2784,22 3. Обособена позиция №3 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Кремиковци, бл.4а (по обособена позиция 1) 4. Обособена позиция №4 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, гр. Бухово, бл. 21 (по обособена позиция 2)

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000, 45260000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Проектиране и изпълнение на СМР съгласно предписаните задължителни/необходими мерки в техническите паспорти на сградите, допустими по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г, в това число оценка на съответствието на инвестиционния проект и строителен надзор

Прогнозна стойност без ДДС
1102650.4 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

160


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие за обособената позиция, за които участникът подава оферта е в следния размер: 1. Първа обособена позиция: 6 633,37 (шест хиляди шестотин тридесет и три лв. и тридесет и седем ст.) лева. 2. Втора обособена позиция: 4 120,64 (четири хиляди сто и двадесет лв. и шестдесет и четири ст.) лева. 3. Трета обособена позиция: 168,07 (сто шестдесет и осем лв. и седем ст.) лева. 4. Четвърта обособена позиция: 104,41 (сто и четири лв. и четиридесет и една ст.) лева. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Банкова гаранция от избрания участник за изпълнител, подписал договор за изпълнение, за авансово плащане в размер на 100 % от стойността на искания аванс в полза на Българска банка за развитие. 1% от стойността на договора, за период обхващащ гаранционния срок на всички извършени СМР, но не повече от 5 години.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

За обособени позиции 1 и 2: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс 35% от стойността на по договора., без стойността на допълнително възникнали видове непредвидени разходи в размер на ...................... /словом/ с ДДС, в срок до 30 (тридесет) дни от регистрационният индекс на договора и представяне на банкова гаранция за авансово плащане в размер на 100 % от стойността на искания аванс в полза на Българска банка за развитие. Гаранцията върху авансовото плащане се освобождава след отчитане разходването на целия размер на аванса. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за проектиране от настоящият договор 100 % от стойността, в срок от 10 (десет) календарни дни от влизане в сила на разрешение за строеж. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ междинно плащане -50 % от стойността на КСС по работен проект, в срок от 30 (тридесет) календарни дни, при одобрени с протокол образец 19 реализирани 50% от СМР и фактура. Окончателното разплащане в размер, равен на реално изпълнени дейности съгласно КСС по работен проект, при одобрени с протокол образец 19 реално изпълнени дейности съгласно КСС за СМР, след получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация/Разрешение за ползване (ако е приложимо) се извършва в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, като се приспада междинното плащане и преведения аванс. Плащането на непредвидените разходи – ако е приложимо, се реализира при окончателното плащане на СМР. Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на разработване и одобряване на работния инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените, допълнително възникнали видове СМР се определят с констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ и ще се разплащат от 10-те процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора по утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ цени, съставени при предложените в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ елементи на ценообразуване, както следва : - часова ставка ................лв./час - допълнителни разходи върху труда ........................ % - допълнителни разходи върху механизацията ........................ % - доставно-складови разходи ........................ % - печалба ........................ % Плащането на авторския надзор от настоящият договор - 100 % от стойността, в срок от 30 (тридесет) календарни дни от подписване на приемо-предавателен протокол, с който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ одобрява и приема изготвеният от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доклад за упражнен авторски надзор през периода на изпълнение на СМР на сградата и представена на фактура Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи. За оценка на съответствие и строителен надзор: Плащането по договора ще се извърши в срок от 10 /десет/ дни след приключване на всички дейности и получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, критериите за подбор се прилагат съобразно изискванията на чл.56, ал.3 т.2 и чл.25, ал.8 от ЗОП. В случай, че Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, членовете на обединението подписват договор за създаване на обединение. Договорът трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: A) всички членове на обединението са отговорни солидарно при изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура; B) всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура. В договорът за обединение Участниците в обединението трябва да определят (упълномощават) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В него те трябва да определят и наименованието на участника. Когато в договора не е посочено лице, което представлява участниците в обединението се прилага и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. В договора за създаване на обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3 от ЗОП. Копие на договорът за създаване на обединение задължително се прилага в офертата на участника. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: За обособени позиции 1 и 2: Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за първа група, трета категория строежи или да е вписан в съответния регистър на държавата в която е установен за посочения обхват на дейности. За доказване на вписването се представя копие на валидно удостоверение от Камарата на строителите за строежи първа група, трета категория строежи и/или декларация и/или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон. За обособени позиции 3 и 4: Участникът да притежава валидно Удостоверение/Лиценз съгласно чл.167 от ЗУТ за извършването на консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ. Копие на валидно Удостоверение/Лиценз съгласно чл.167 от ЗУТ за извършването на консултантски услуги по чл.166 включително списък на екипа от правоспособни физически лица от различните специалности, и/или декларация и/или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване наличието на изисквания финансов ресурс участникът следва да представи Удостоверение от банка и/или годишния финансов отчет (ГФО) или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Участникът може да не представи ГФО или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ,ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. При участници обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за икономически и финансови възможности се доказва от един или повече участници в обединението, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3, т.2 от ЗОП.
Минимални изисквания: Всеки участник трябва да разполага с финансов ресурс за изпълнение на поръчката не по-малък от: • За обособена позиция 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Кремиковци, бл. 4А - 331 668 (триста тридесет и една хиляди шестотин шестдесет и осем) лева; • За обособена позиция 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, гр. Бухово, бл. 21 - 206 032 (двеста и шест хиляди и тридесет и два) лева; Забележка: Изискваният финансовият ресурс за обособената позиция за която се участва не може да надвишава 50 на сто от прогнозната стойност на позицията. • За обособени позиции 3 и 4 няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Доказването на опита се извършва с представяне на списък (Образец №9.1), на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката (проекти на многоетажни жилищни и/или обществени сгради), изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Доказването на опита се извършва с представяне на списък (Образец №9.2), на строителството изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и: а) посочване на публични регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключено изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията да съдържат дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. Като доказателство за изпълнение на изискванията на възложителя към инженерно-технически персонал за ръководство при изпълнение на поръчката, всеки участник трябва да представи: - За изпълнение на проектирането: Списък (Образец №10.1), в който да посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата. Всяко лице, включено в списъка на лицата подписва декларация за съгласие за участие в изпълнението на настоящата поръчка. - За изпълнение на строителството: Списък (Образец № 10.2), в който да посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата. Всяко лице, включено в списъка на лицата подписва декларация за съгласие за участие в изпълнението на настоящата поръчка. Декларация-списък на разполагаемото техническо оборудване (собствено и/или наето и/или предоставено на друго правно основание), което участникът ще ползва. Доказване на изпълнението на гореописаното изискване се извършва с представяне на копие на валидни притежавани: 1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват включващ строително-монтажни работи; 2. Сертификат за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент; Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. Удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. При участници обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за технически възможности и/или квалификация се доказва от един или повече участници в обединението, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3, т.2 от ЗОП.
Минимални изисквания: За обособени позиции 1 и 2: Участниците трябва да имат опит в проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката (средно и високо застрояване жилищни и/или обществени сгради), изпълнени през последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата: да е изготвил или участвал в изготвянето на не по-малко от 1 проект за сходни обекти (многоетажни жилищни и/или обществени сгради). Участникът да има опит в извършването на еднакво или сходно с предмета на поръчката строителство. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил и/или участвал в изпълнението на най-малко два обекта включващи строително-монтажни работи еднакви или сходни с предмета на поръчката. *Под СМР, сходни с предмета на обществената поръчка, следва да се разбират СМР за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ, включващи комбинация от следните дейности: - поставяне на топлоизолация на покриви и стени; - поставяне на хидроизолация; - подмяна на съществуваща дограма; - подмяна или монтаж на В и К и електрическа инсталация. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за ръководство при изпълнение на поръчката, включително за осигуряване на контрола на качеството, включващ най-малко: - За изпълнение на проектирането: Всеки участник трябва да притежава екип от проектанти с пълна проектанска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране на най-малко: o Част „Архитектурна” – 1 проектант; o Част „Конструкции” – 1 проектант; o Част „Електро” – 1 проектант; o Част „ВиК” – 1 проектант; o Част „Енергийна ефективност” – 1 проектант; o Част „ПБЗ” – 1 проектант; o Част „Пожарна безопасност” – 1 проектант; o Технически контрол по част „Конструкции”; o Част „План за управление на строителните отпадъци“ - 1 проектант. Един от гореизброените проектанти следва да бъде определен за водещ проектант. -.За изпълнение на строителството: • Ръководител на екипа: Висше образов. с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалент и всичко заложено в документацията. • Технически ръководител: технически правоспособно лице съгл. чл.163а, ал.4 от ЗУТ и всичко заложено в докумантацията. • Специалист по електротехника: Средно образов. с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Електротехник" или еквивалентна и заложеното в документацията • Специалист по водоснабдяване и канализация: Средно образов. с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Водоснабдяване и канализация" или еквивалентна. и заложеия стаж и опит в документацията. • Специалист за контрол по качеството / отговорник по качеството: Висше образов. с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна и заложеното в документацията • Специалист по здравословни и безопасни условия на труд:заложените изисквания в документацията. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване (собствено и/или наето и/или предоставено на друго правно основание), което включва минимум 2 000 (две хиляди) кв. м. фасадно скеле. Участникът да е внедрил: 1.Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват включващ строително-монтажни работи; 2. Система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентна. За обособени позиции 3 и 4. Участникът да има опит в извършването на строителен надзор. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил и/или участвал в изпълнението на поне една услуга по упражняване строителен надзор на най-малко един обекта за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Оценка по „финансов показател”, съгласно заложените формули в документацията; тежест: 60 т.
Показател: Оценка по технически показатели(ТП), съгласно заложените критерии и показатели в документацията; тежест: 40 т.

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.05.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
До дата

01.08.2016 г. 

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 27.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, район "Кремиковци", кв. Ботунец, административна сграда на район "Кремиковци", втори етаж, стая 22 - заседателна залаРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

До 10 дни след получаване на решение за класиране

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Кремиковци, бл. 4А
1) Кратко описание

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Кремиковци, бл 4А., находящ се в гр. София, ж.к Кремиковци, въведен в експлоатация 1997 г., състоящ се от 54 апартамента, етажа 6.Общата разгъната застроена площ е 4482,01 кв.м.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000, 45260000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Изготвяне на проекти и извършване на СМР на задължнителни/необходими видове дейности и работи в техническия паспорт на обекта, качен на профила на купувача, допостими по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.

Прогнозна стойност, без ДДС
663337.48 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 160

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, гр. Бухово, бл. 21
1) Кратко описание

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, гр Бухово, бл. 21., находящ се в гр. София, гр. Бугово, въведен в експлоатация 1982, състоящ се от 36 апартамента, етажа 6.Общата разгъната застроена площ е 2784,22 кв.м.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000, 45260000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Изготвяне на проект и извършване на СМР на задължителни/необходими дейности предписани в техническия паспорт на сградата, качен на профила на купувача, допустими по „Националната програма за енергийна ефективност“

Прогнозна стойност, без ДДС
412064.56 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Кремиковци, бл. 4А
1) Кратко описание

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Кремиковци, бл.4а (по обособена позиция 1)

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Оценка на съответствие и строителен надзор на жилищен блок 4А в кв. Кремиковци

Прогнозна стойност, без ДДС
16807.54 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, гр. Бухово, бл. 21 (по обособена позиция 2)
1) Кратко описание

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, гр. Бухово, бл. 21 (по обособена позиция 2)

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти и строителен надзор на жилищна сграда 21 в гр. Бухово

Прогнозна стойност, без ДДС
10440.82 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение