Версия за печат

00031-2016-0003

BG-Малко Търново:

РЕШЕНИЕ

Номер: 204 от 12.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Малко Търново, ул. Малкотърновска комуна №3, За: Красимира Геогиева, Диана Филчева, Република България 8162, Малко Търново, Тел.: 05952 3184, E-mail: mt_kmet@mail.bg, Факс: 05952 3128

Място/места за контакт: Община Малко Търново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.malkotarnovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.malkotarnovo.org/new/index.php/2014-09-23-12-48-48/2014-09-24-06-43-52/2014-09-23-12-52-01/547-12-04-2016-g.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на поръчката е“Доставка на хранит.продукти на ДСП в гр.М.Търново,ОДЗ “Юрий Гагарин” в гр.М.Търново,ЦДГ “Ален мак” с.Звездец,Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр.М.Търново и Дом за възрастни хора с психични разстройства в с.Заберново,общ.М.Търново“ по сл.обос.позиции: ОП№1:Месо и месни продукти; ОП№2:Мляко и млечни продукти; ОП№3:Риба,рибни продукти и други морски храни; ОП№4:Яйца; ОП№5:Масла и мазнини; ОП№6:Зърнени храни и храни на зърнена основа; ОП№7:Картофи,кореноплодни и варива; ОП№8:Плодове,зеленчуци и продукти от тях; ОП№9:Други хранителни продукти; ОП№10:Хранит.продукти,предназн.за доставка от спец.предприятия или кооперации на хора с увреждания“. ВАЖНО!На осн.чл.16г,ал.2 от ЗОП,ОП №10:Хранит.продукти,предназн.за доставка от специал.предприятия или кооперации на хора с увреждания“,от наст.общ.поръчка е запазена за изпълн.от специал.предприятия или кооперации на хора с увреждания,тъй като същата е включ. в Списъка на произвеждан.и доставяни стоки,на изпълняв.строит.и на предостав.услуги,които се възлагат на специал.предприятия или кооперации на хора с уврежд.по реда на ЗОП,приет на основ.чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания,с Решение №278/28.04.2015г.на МС за доп.на Решение№551/25.07.2014г.на МС. Участникът,който е специализ.предприятие или кооперация на хора с увреждания,може да участва за ОП №10,при условие,че може да изпълни 80 на100 от нейния предмет със собств.производство или ресурс.При невъзможност за самост.изпълн. в този обем,той може да използва подизпълн.или да се позовава на ресурсите на трети лица,при условие,че и те са специализ. предприятия или кооперации на хора с уврежд.,за което предост.информ.по реда на чл.16г,ал.7 отЗОП. За ОП№10 могат да подават оферти и др.заинтер.лица извън тези,за които е запазена,като офертите на лицата ще се разглеждат в случ.на чл.16г,ал.9 от ЗОП/само ако няма участник,за когото поръчката е запазена и който отговаря за критериите за подбор или няма участник,а когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискв.на Възлож./. Доставката на хранит.продукти за нуждите на детск.заведения,ДСП, ДЦВХУ и ДВХПР на терит.на Общ.М.Търново ще се осъществ.по предварит.седмични заявки. Доставян.на необх.хранит.продукти по общ.поръчка трябва да отгов.на сл.нормат.изискв.: Закона за храните; Наредба№1/26.01.2016г.за хигиената на храните,издад.на основ.чл.17,ал.2 от ЗХ; Наредба за изискв.към храните на зърнена основа и към детск.храни,предназнач.за кърмачета и малки деца; Наредба№6/10.08.2011г.за здравосл.хранене на децата на възраст от3 до7год. в детски заведения; Наредба№9/16.09.2011г.посл.изм.и доп.ДВ бр.85 от13.11.2015г.за специф.изискв.към безопасността и качеството на храните,предлагани в детск.заведения и училищата; Наредба№2/7.03.2013 г.за здравосл.хранене на децата на възраст от0 до3 год. в детск.заведения и детск.кухни; Наредба№16/28.05.2010г.,изм.бр.71 от13.09.2011г.за изискв.за качество и контрол за съотв.на пресни плодове и зеленчуци издад.от МЗХ; Наредба за изискв.за етикетирането и представянето на храните; Наредба№1от09.01.2008 г.посл.изм.ДВ бр.100 от18.12.2015г.за изискв.за търговия с яйца; Наредба за изискв.към плодов.конфитюри,желета,мармалади,желе-мармалади и подслад.пюре от кестени/приета с ПМС №45/2003 год./;изискв.за качество и на стандарт.на ЕС,респект.Регл.178/2002 г.и Регл.№853/2004(ЕО); Наредба№4 за изискв.към използв.на добавките в храните от03.02.2015 г; Наредба за специф.изискв.към млечните продукти приета с ПМС№119от19.07.2012 г.измен.ДВ бр.39от29.05.2015г; Наредбата за изискв.към какаото и шоколад.продукти приета с ПМС№251/06.11.2002 г; Наредба №4 от 2014 г.за специф.изискв.към храните; Регл.(ЕО)№853/2004г.илиНаредба№4от2014г.за специф.изискв.към произв.на суровини и храни от живот.произход в кланични пунктове,тяхното транспорт.и пускане на пазара; Регл.(ЕО)№543/2008г.,Регл.(ЕО)№1234/2007г.по отношение на определ.стандарти за предлаг.на пазара на месо от домашни птици.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на доставката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на открита процедура. Въз основа на горепосочените основания се осигуряват условия за справедлив и прозрачен избор на изпълнител на обществената поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9804070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Процедурата е открита на основание чл.14, ал.3, т.2 и по реда на чл.16, ал.8 от ЗОП.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Илиян Костов Янчев
Длъжност: Кмет а Община Малко Търново