Версия за печат

00268-2016-0008

BG-София: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, бул. Княгиня Мария Луиза № 114 Б, За: Мая Бошнакова- началник на отдел Обществени поръчки и маркетинг; Людмила Александрова - държавен експерт в отдел Обществени поръчки и маркетинг, Р.България 1233, София, Тел.: 02 8080909; 02 8080912, E-mail: sar@saref.government.bg, Факс: 02 9559476

Място/места за контакт: Дирекция Управление на собствеността и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.aref.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет,11190.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Държавна агенция за бежанците при Минстерския съвет, бул. Княгиня Мария Луиза 114 Б, За: Десеслава Стефанова, Р България 1233, София, Тел.: 02 8080924

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: предоставяне на международна закрила

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изграждане на една спортна площадка (открита спортна площадка за волейбол, открито мултифункционално игрище за баскетбол и мини футбол и открита фитнес площадка) в Регистрационно-приемателен център - гр. Харманли, териториалнo поделениe на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: гр. Харманли, ж.к. Дружба № 23
Код NUTS: BG42
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изграждане на една спортна площадка (открита спортна площадка за волейбол, открито мултифункционално игрище за баскетбол и мини футбол и открита фитнес площадка) в Регистрационно-приемателен център - гр. Харманли, териториалнo поделениe на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, с адрес: гр. Харманли 6450, ж. к. Дружба 23 - поземлен имот с идентификатор 77181.6.483 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Харманли.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45236000

Описание:

Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изграждане на една спортна площадка, включваща - открита спортна площадка за волейбол, открито мултифункционално игрище за баскетбол и мини футбол и открита фитнес площадка, оборудвани със съоръжения , съгласно Техническото задание на възложителя и одобрен инвестиционен проект.

Прогнозна стойност без ДДС
114088.33 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

14.10.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие - 1 100 /хилядa и сто/ лева. Гаранцията за участие, със срок на валидност 120 дни от крайния срок за подаване на оферти, се представя под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция или парична сума в български лева, преведена по банкова сметка на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет: - Банка БНБ; BIC: BNBGBGSD; IBAN: BG40BNBG9661 3300 1534 03. 2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на поръчката без ДДС. Гаранцията за изпълнение се предоставя преди подписването на договора и е с валидност както следва: 20 /двадесет/ дни след приключване на изпълнението по договора за 80% от гаранцията, останалите 20% от гаранцията се освобождават 20 дни след приключване на гаранционния срок за монтираното оборудване съгласно техническото предложение на участника. Гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция или парична сума в български лева, преведена по банкова сметка на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет: Банка БНБ; BIC: BNBGBGSD; IBAN: BG40BNBG9661 3300 1534 03. Възложителят задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато Изпълнителят системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 5 дни. Възложителят има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. При липса на възражения по изпълнението на договора Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора при посочените по-горе условия, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение. 3. Освобождаването на гаранцията за участие и задържането или освобождаването на гаранцията за изпълнение на договора става, съответно по реда на чл. 62 и чл. 63 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1. Финансовият ресурс на настоящата обществена поръчка е в размер на 70 000,00 EUR /седемдесет хиляди евро/ или левовата им равностойност по обменен курс на Европейската комисия (1,9558 лв/евро) в размер на 136 906,00 лв. /сто тридесет и шест хиляди деветстотин и шест лева/ с включен ДДС или 114 088,33 лева /сто и четиринадесет хиляди осемдесет и осем лева и 33 ст./ без ДДС, който ще се осигури, както следва: 75 % безвъзмездна финансова помощ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Специфична цел 1: Подобряване развитието на всички аспекти на Общата европейска система за убежище, Национална цел 1: Системи за приемане и убежище и 25 % финансиране от държавния бюджет. 2. Плащането на поръчката ще се извършва: 2.1. Авансово плащане в размер до 25 % (двадесет и пет процента) от общата цена по договора. Авансовото плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни от подписване на договора след представяне на оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция в размер на 100% от искания аванс, издадена от българска банка в полза на Държавна агенция за бежанците при МС или парична гаранция. 2.2. Окончателното плащане в размер на оставащата сума по договора се извършва в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на оригинална фактура и на база представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количествено-стойностни сметки, след представяне на Протокол/акт /Образец № 19/ за установяване на извършени видове строително-монтажни работи, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15).

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че определеният изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица. Когато участникът, определен за Изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като определеният изпълнител представи пред Възложителя нотариално заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Възложителят осигурява пълен електронен достъп до документацията за участие. 2. Участниците следва да направят оглед на обекта, за което предварително подадат в ДАБ при МС заявка за оглед (Приложение № 7а - образец). Огледът се извършва всеки работен ден от 9:00 до 16.30 часа, за което се съставя протокол за оглед (Приложение № 7б – образец), подписан от представители на участника и на възложителя. Лицата извършващи огледа представят следните документи: • документ за самоличност; • изрично пълномощно за извършване на оглед от представляващия дружеството/обединението/физическото лице – в случай на упълномощаване. 3. Всички комуникации между възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура, се извършват на български език и в писмена форма. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по пощата с обратна разписка, по факс, или по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя. За получено ще се счита уведомление, което е получено лично на посочения от участника адрес за кореспонденция или номер на факс, или за което е получено писмено потвърждение на електронната поща на възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: I. Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Допуска се до участие в процедурата участник, който: 1. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от НК; б) подкуп по чл. 301 – 307 от НК; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК; д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК; 2. не е обявен в несъстоятелност; 3. не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 4. който не е в открито производство по несъстоятелност, или не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от ТЗ, а в случай, че участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност не е под разпореждане на съда, или участникът не е преустановил дейността си; 5. който не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 6. който няма задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или няма задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 7. който не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от НК във вр. с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 8. няма лица в качеството им по чл.47, ал.4 от ЗОП, които да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 9. не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата, посочени по-горе с декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП ( Прилож. 2 от документацията). 10.не попада в хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от същия закон. Не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП. II. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя по чл. 3, ал. 2 от Закон за Камарата на строителите, за пета категория строежи; за участници - чуждестранни лица, да е налице такава регистрация в професионален регистър или търговски регистър в държавата, в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съотв. компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 1- т. 7, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, се прилагат разпоредбите на чл. 56, ал. 2 и чл. 45а и чл.45б от ЗОП. Когато участник е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения офертата се подава на български език и по условията на чл. 56, ал. 4 ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват
Минимални изисквания: Не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация - списък за изпълнено строителство през последните пет години с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката (Приложение № 7в - образец), придружена с доказателства съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2, букви "а", "б" и "в". 2. Декларация-списък на техническите лица, които ще изпълняват обществената поръчка (Приложение № 6 - образец). 3.Декларация-списък на необходимото техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка – (Приложение № 5 - образец). 4. Декларация или удостоверение за наличие на регистрация в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите за пета категория строеж. В случай, че участникът е чуждестранно лице следва да представи декларация, удостоверение или еквивалентен документ за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон. 5.Декларация свободен текст, че участникът притежава валидни Застрахователни полици, съгласно изискването на чл. 171 и чл. 171а от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 6.Заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват, сходен с предмета на поръчката или еквивалент. Сертификатът да е издаден съгласно изискванията на чл. 53, ал. 3 от ЗОП.
Минимални изисквания: 1. Участникът да е изпълнил през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата строителство с предмет еднакъв или сходен на предмета на поръчката. Под строителство, което е „ еднакво или сходно с предмета на поръчката“ се разбира извършването на проектиране, строителни и монтажни работи по изграждане и/или реконструкция на спортни площадки или детски площадки”. 2.Участникът да разполага с необходимия екип за изпълнение на поръчката, в състав не по-малко от: 2.1. Технически ръководител на обекта, който да ръководи строителните работи и осигурява изпълнение на отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1 – 5, по чл. 168, ал. 1 и по чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ, както следва: - лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника"; - общ професионален опит – минимум 3 години стаж по специалността. 2. Експерт строителство, както следва: - има образователно-квалификационна степен магистър, професионална квалификация строителен инженер, архитект или еквивалент или строителен техник със специалност "Архитектура и строителство" или еквивалентна; - общ професионален опит – минимум 2 години стаж по специалността. 2.3.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 2.4. Изпълнителски екип – минимум: електротехници – 2 бр; арматуристи -2 бр.; кофражисти – 2 бр. и заварчик – 2 бр. 3. Участникът да разполага с необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката, което е не по-малко от: багер – 1 бр. ; виброваляк – 1 бр.; асфалтополагаща машина – 1 бр. 4.Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя по чл. 3, ал. 2 от Закон за Камарата на строителите, за пета категория строежи; за участници - чуждестранни лица, да е налице такава регистрация в професионален регистър или в търговски регистър в държавата, в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон. 5. Участникът да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, съгласно изискването на чл. 171 и чл. 171а от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 6. Участникът да е сертифициран по ISO 9001:2008 – Системи за управление на качеството, или еквивалент с обхват еднакъв или сходен с предмета на поръчката. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

Държавна агенция за бежанците при МС, гр. София 1233, бул. Княгиня Мария Луиза 114 Б, ет. 6, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансовият ресурс на настоящата обществена поръчка е в размер на 70 000,00 EUR /седемдесет хиляди евро/ или левовата им равностойност по обменен курс на Европейската комисия (1,9558 лв/евро) в размер на 136 906,00 лв. /сто тридесет и шест хиляди деветстотин и шест лева/ с включен ДДС или 114 088,33 лева /сто и четиринадесет хиляди осемдесет и осем лева и 33 ст./ без ДДС, който ще се осигури, както следва: 75 % безвъзмездна финансова помощ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Специфична цел 1: Подобряване развитието на всички аспекти на Общата европейска система за убежище, Национална цел 1: Системи за приемане и убежище и 25 % финансиране от държавния бюджет.

VI.3) Допълнителна информация

Преди подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя и следните документи: 1.1. Заверено копие на валидно удостоверение за регистрация, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите за пета група строежи; 1.2. Заверено копие на валидни Застрахователни полици, съгласно изискването на чл. 171 и чл. 171а от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ