Версия за печат

00738-2015-0003

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Патентно ведомство на Република България, бул. Г.М.Димитров № 52 Б, За: Ирина Николова, България 1040, София, Тел.: 02 9701468, E-mail: inikolova@bpo.bg, Факс: 02 8708325

Място/места за контакт: бул. Г.М.Димитров № 52 Б

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Друг: Закрила на обектите на индустриална собственостРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 46 от 16.11.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00738-2015-0003
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Подмяна на технологичното оборудване, миграция и подобрение на изнесена ИТ инфраструктура за електронни услуги на Патентно ведомство на република България.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 90-00-5 от 17.02.2016 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

АЙ ПИ СЕК ЕООД, ЕИК 202321327, гр. София, ж.к. Стрелбище, ул. Мила Родина № 18, ет.1, ап.1, България 1408, София, Тел.: 02 8621049, E-mail: officw@ipseceu.com, Факс: 02 8621049

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Подмяна на технологичното оборудване, миграция и подобрение на изнесена ИТ инфраструктура за електронни услуги на Патентно ведомство на република България.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

30

ІII.7) Стойност посочена в договора
75022.74 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

17.03.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
75022.74 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

28.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Камен Владимиров Веселинов
Длъжност: Председател