Версия за печат

02711-2016-0048

BG-с. Венец:

РЕШЕНИЕ

Номер: 150 от 28.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ТП ДЛС Паламара при Североизточно държавно предприятие ДП - гр. Шумен., ул. Кирил и Методий № 17, За: Мария Димитрова, Република България 9751, с. Венец, Тел.: 05343 2049, E-mail: dls.palamara@dpshumen.bg, Факс: 05343 2047

Място/места за контакт: ТП ДЛС Паламара при СИДП ДП-Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlspalamara.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dlspalamara.dpshumen.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: държавно ловно стопанство


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.13 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Определяне на изпълнител за услугата:“Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения от (Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 09.01.2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.;) на ТП ДЛС "Паламара" при „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен за срока от една година от датата на подписване на договора.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Наличие на хопотезата на чл. 90, ал. 1, т. 13 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

1. адвокат Дилян Росенов Нанев, гр. Шумен, ул. "Добри Войников" № 17, ет.3, Офис 7;

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Процедурата на договаряне ще се проведе от 11:00 часа на 06.04.2016 г. в административната сграда на ТП ДЛС "Паламара" в с. Венец, на улица "Кирил и Методий" № 17


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Севен Ердинч Башлъ
Длъжност: директор ТП ДЛС "Паламара" при "Североизточно държавно предприятие" ДП-гр. Шумен.